so logo new

logoSi

  МИЕНЕ

  ПРЕДСТОЯЩО МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ COVID-19- Виж таблицата

   Във връзка с благоприятните метеорологични условия от 29.12.2020 г. ще се извърши дейност „Миене с автоцистерна с маркуч “ в следните райони:
  Райони :“Средец“ и „Оборище“:
  • бул. „Васил Левски“
  • ул. „Г.С. Раковски“

  Район „Лозенец“ :
  • бул. „Черни връх“
  • ул. „Атанас Дуков“

  Район „Студентски“ :
  • бул. „Симеоновско шосе“
  • бул. „Климент Охридски“

  Район „Красно село“ :
  • бул. „Пенчо Славейков“
  • бул. „ Ген. Едуард И. Тотлебен“


  Район „Витоша“ :
  • бул. „България“ - тротоари и регули

  Район „Триадица“ :
  • ул. „Бяла Черква“
  • бул. „П. Ю. Тодоров“

  Район „Подуяне“:
  • бул. „Ботевградско шосе“

  Район „Сердика“:
  • бул. „История славянобългарска“


  Район „Кремиковци“:
  • бул. „Ботевградско шосе“

  Район „Искър“:
  • ул. „Кръстьо Пастухов“

  Район „Връбница“:
  • бул. „Панчо Владигеров“

  Район „Красна поляна“:
  • бул. „Никола Мушанов“
  • бул. „Ал. Стамболийски“ от ул. „Западна“ до бул. „Вардар“
  • ул. „Западна“ от ул. „Суходолска“ до бул. „Ал. Стамболийски“  Дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ се извършва при подходящи метеорологични условия.

  Във връзка с предприетите мерки  за предотвратяване на разпространение на  заразата от COVID -19, миенето се извършва с подходящи  дезинфекционни препарати.

  Информационните листи за базопасност на препаратите можете да видите тук.

  Във връзка с мерките за предотвратяване  разпрастранението на COVID -19 на територията на Столична община  дезинфекция на подлези, спирки и контейнери за битови отпадъци се извършва, както следва:

  • фирмите -изпълнители извършват дезинфекция на подлези и подходи към тях - всеки четвъртък;
  • фирмите - изпълнители извършват измиване и дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци, разположени на ообслужваните от тях райони  в дните: понеделник, вторник и сряда. 
  •  фирмите- изпълнители извършват ежедневна дезинфекция на спирките на градския транспорт, които са над 2 000 на брой. 

   


  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНA ДЕЙНОСТ "МАШИННО МИЕНЕ" и ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

  Справка за извършена дезинфекция на съдове за 2020

  Справка за измити площи общо по месеци:
  1. за м. януари 2020 -  измити 406 дка
  2. за м. февруари 2020 - измити 2 662 дка
  3. за м. март .2020 г -  измити - 9 167, 138 дка 
  4. за м. април 2020 г. - измити - 27 673 дка
  5. за м. май 2020 г. - измити - 32 275 дка
  6. за м. юни 2020 г. - измити- 38 240 дка 
  7. за м. юли 2020 г.- измити - 53 653, 594 дка
  8. за м. август 2020 г. -измити - 61 517, 231 дка
  9. за м. септември 2020 г. - измити 62 108 дка
  10. за м. октомври 2020 г. -  измити 37 884 дка

  11. за м. ноември 2020 г- - измити 14 545 дка

  12. за м. декември 2020г. - измити 1974 дка

   

   


  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

  Почистванена дъждоприемни шахти

  Столичен инспекторат извършва проверки на техническото и експлоатационно състояние на дъждоприемните шахти.
  Общия брой на дъждоприемните шахти на територията на Столична община е 34980 бр. Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите с които Столична община има договор за поддържане на чистотата.
  Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД.
  Резултата от дейността по осигуряване на проводимостта на дъждоприемните шахти по райони към 31.12.2020 е отразен в следващата таблица:

  Тук можете да направите СПРАВКА за почисетни по райони
  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.


  Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състоянието на дъждоприемните шахти, което е в пряка зависимост от променливите метеорологични условия, вида на пътните настилки, конфигурацията на терена, диаметъра и състоянието на приемащия канализационен клон, начина на заустване (връзка на дъждоприемната шахта с канализационната мрежа) в съответни главни или второстепенни клонове от канализационната система на София.
  Регистъра на дъждоприемните шахти на територията на Столична община ще бъде напълно актуализиран края на месец юли, 2020 г.

   

   
  Информационни листа за безопасност


  ГАЛЕРИЯ "СНИМКИ И ВИДЕА"