so logo new

logoSi

  Често задавани въпроси

  Къде и как да проверя кога ще се мие моята улица ?
  Всички дейности, свързани с чистотата фирмите- изпълнители, с които Столична община има договор, в т.ч. за Общинските пътища се извършват по график. Графикът се изготвя от самите фирми при спазване на редица условия, като например:
  • Подходящи метеорологични условия;
  • Ако ще се затваря улицата да има утвърдена Временна организация на движението;
  • Регулите да са предварително почистени от наноси;
  • Шахтите да са проверени за проводимост и др.
  Фирмите –изпълнители съгласуват графиците с районния кмет и ги представят в Столичен инспекторат. Столичен инспекторат ги проверява за съответствие с договорите и ги обявява на сайта си в банер МИЕНЕ, където в табличен вид се дават улиците, които ще се мият в хоризонт от 3 дни, а месечните графици са в падащото меню категория ГРАФИЦИ.
  Може да се позвъни на тел.02/987 55 55 – в Оперативния център на Столичния инспекторат и да се получи нужната информация.
  По-добре да питаме, отколкото да нарушаваме правилата.
  Благодарим ви, че ни попитахте.
  Как да използваме компостера?

  Компостирането е един от най - подходящите методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който се разграждат органичните вещества и се превръщат в хумосоподобен материал - компост. Най-добрият начин за управление и рециклиране на органични отпадъци, което го прави уникален и незаменим. Чрез компостирането се подпомага отглеждането на здрави и вкусни плодове и зеленчуци, намалява градинските и домакинските отпадъци, превръща отпадъците в полезен материал и повишава способността на почвата да задържа вода.

  В компостера могат да бъдат сложени кухненски и градински отпадъци, а именно:

  - окосена трева от градината и зелените площи от домакинствата;
  - торбички от чай/утайки от кафе;
  - черупки от яйца;
  - повехнали салати;
  - клончета от окастряне и листа;
  - надземната част на картофите;
  - фекалии от растителноядни животни;
  - хартиени отпадъци;

  В компостера не трябва да се слагат следните продукти

  - сготвена храна;
  - месо, риба, кокали;
  - млечни продукти;
  - изпражнения от кучета, котки, прасета;
  - въглени и остатъци от изгорели въглища;
  - остатъци от синтетични платове;
  - заразени и инфектирани растения;
  - подземната част на картофите;

  Продължителността на компостирането, зависи от сезона и температурата, като през пролетта и лятото са нужни около три месеца, а през есента и зимата приблизително девет месеца. Компостът е готов, когато придобие тъмнокафяв цвят и миризма на пръст.

  Кой отговаря за техническата инфраструктура в Столицата?

  Във връзка със зачестилите упреци от страна на граждани, медии и ръководството на Столична община по отношение проблеми по техническата инфраструктура, сме длъжни да ви информираме следното:

  На основание чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на СИ към СО, Столичен инспекторат осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на територията на СО на нормативните актове на СОС, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Столична община, когото такива функции са му възложени от Кмета на СО или от СОД.

  Като контролен орган СИ може единствено да регистрира наличието, целостта или нередностите на видимите елементи на съоръженията в обхвата на пътя, зелените площи,парковете и градините на територията на СО, а именно:

  -Пътна настилка, тротоарна настилка или тревни площи;
  -Капаци на шахти по тротоарите и пътните платна;
  -Решетки на дъждоприемни шахти;
  -Антипаркинг съоръжения, колчета , скоби, бариери;
  -Пътни знаци, пътна маркировка,сфетофарна уредба;
  -Еластични предпазни огради,тръбно-решетъчни парапети,метални съоръженияна мостове и др.;
  -Улично осветление ;

  Посредством разполагаемите инструменти - писмо, Констативен протокол и снимков материал, СИ предоставя регистрираните нередности на компетентните органи за последващо процедиране по съответния нормативен ред. В този смисъл, СИ подава информация за установени неизправности на районните администрации, тъй като съгласно чл. 46. ал.1, т.1, 2, и 3 от ЗМСМА: „Кметът на район или кметство: изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството; организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост". По смисъла на ЗУТ поддържането на съществуващи мрежи и съоръжения е строителна дейност, и като такава административният контрол върху нея /чл.223 от ЗУТ/ е вменен на служителите за контрол по строителството в районните администрации, както и оценката на качеството на влаганите продукти, спазване на съответната технология за изпълнение на строителните и/или ремонтни работи и причините за поява на дефекти. Същата информация СИ предоставя на ресорните дирекции към СО и ресорните зам. кметове на СО. На СИ не е възлагано със заповед на Кмета на СО контрол по изпълнението на концесионния договор на „Софийска вода" АД със СО, както и на договора с „Улично осветление" ЕАД , а „ЧЕЗ Разпределение България" АД и „БТК" АД-VIVAСОМ са частни търговски дружества.

  Въпреки това, към настоящия момент СИ подава информацията и към експлоатационните дружества и оператори, с оглед по-бързото отстраняване на нередностите за осигуряване сигурността и опазване здравето на гражданите.

  Съгласно чл.169, ал.1, т.З и т. 4 на ЗУТ собствениците и операторите на мрежите и съоръженията са длъжни да ги поддържат в състояние, гарантиращо безопасна експлоатация и опазване на здравето и живота на хората. В съответствие с разпоредбите на чл.64, ал.З от ЗУТ и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО (НИЕТИГСТСО, приета с Решение № 772 по Протокол № 54/17.12.2009 г. на СОС и влязла в сила на 28.12.2009 г.), подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, включително и тротоарните шахти, се поддържат и ремонтират от и за сметка на експлоатационните дружества и оператори.

  При отсъствие на необходимата реакция от страна на съответното експлоатационно дружество или оператор за незабавно отстраняване на повредите по мрежите и съоръжения, стопанисвани и поддържани от тях, касаещи безопасната им експлоатация, следва да се предприемат действия за провеждане на административно наказателна процедура по реда и от лицата съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО.

  Съгласно цитирания Правилник за организацията и дейността на СИ към СО и чл. 223 от ЗУТ, няма текст, според който Столичен инспекторат да е задължен да носи отговорност за качеството на извършените строителни работи и вложените строителни материали. Поддържането на регистри с елементи на техническата инфраструктура е задължение на отделните експлоатационните дружества и оператори, както и на ресорните дирекции към СО, още повече тези, които издават разрешения, съгласуват проекти и схеми за разполагане или изграждане на различни елементи от техническата инфраструктура на територията на СО. Регистрите трябва да се предоставят за ползване на служителите от СИ при поискване, за осъществяване на контролните им функции, както например е регламентирано в чл. 17 от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО ползването на I регистъра на Дирекция „Контрол по строителството" към СО.

  Редно ли е да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци хартия, стъкло, пластмаса и метал?

  Забранено е гражданите да ИЗХВЪРЛЯТ и СМЕСВАТ отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в контейнерите за битови отпадъци, съгласно изискванията на чл. 22, т. 1 и т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Рециклируеми отпадъци се изхвърлят разделно, събрани по видове, в разположените цветни контейнери.

  ГЛОБАТА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НАРУШАВАТ ТОВА ИЗИСКВАНЕ Е ОТ 100 ДО 5 000 лв., А ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР ОТ 700 до 20 000лв.

  Събирането и транспортирането на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали се извършва от организациите по оползотворяване: „Екопак България“ АД, „Екобулпак“ АД и „Булекопак“ АД, с които Столична община има сключени договори.
  В районите: Триадица, Средец, Красно село, Оборище, Младост, Студентски, Овча купел и Кремиковци се прилага три контейнерна система, която включва три вида контейнери за разделно събиране.
  • син за събиране на отпадъци от хартия и картон;
  • жълт за пластмаса и метали;
  • зелен за събиране на стъкло.
  В районите: Банкя, Илинден, Изгрев, Красна поляна, Лозенец, Надежда, Сердика, Слатина, Възраждане, Връбница, Витоша, Люлин, Панчарево, Подуяне, Искър и Нови Искър, се прилага дву контейнерна система:
  • жълт за събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и метали;
  • зелен за събиране на стъкло.
  Модел „От врата на врата“
  Прилага се в крайградските райони: Овча купел, Кремиковци и Банкя. На всяко желаещо домакинство са предоставени контейнери и/или чували – жълти / сини/ и зелени поставени при домовете на домакинствата.

  Кой поддържа и почиства локалните градинки и междублоковите пространства на територията на СО?

  Кой поддържа и почиства локалните градинки и междублоковите пространства, големите паркове и градини на територията на Столична община

  Кварталните градинки и междублокови пространства на територията на Столична община се поддържат от специализирани звена към съответния район или от фирма, с която е сключен договор за поддръжка след обществена поръчка. Дейностите по опазване на тези територии включват: поддържане на чистота – оборки, събиране на шума и извозване на събраните отпадъци, затревяване, засаждане на цветя, храсти и дървета, косене на тревни площи - събиране и извозване на окосената трева,  резитба на храсти, подраст и издънки, кастрене и премахване на храстова и дървесна растителност.

  В районите, където има самостоятелни звена, еколозите към районните администрации  изготвят графици със специфични за сезона мероприятия, като дейностите са съобразени с определените средства в годишния бюджет на района. Работата се възлага ежедневно, седмично или месечно с график.

  В районите, където работят фирми изпълнители се изготвят месечни манипулационни планове, съгласувани с Дирекция „Зелена система“ при Столична община и утвърдени от кмета на района. Фирмата изпълнител има задължение да извършва качествено и в срок услугите, предмет на договора.

  Парковете, големите градини, зелените площи към транспортните зони и алейните насаждения в столицата се поддържат и опазват от фирми, сключили договор със Столична община след обявена обществена поръчка. Дирекция „Зелена система“ осъществява управлението и стопанисването на обектите, общинска собственост, от зелената система на Столична община.        

  При осъществяване на дейностите по поддържане на зелените площи и външно озеленяване – затревяване и зацветяване, както и при отглеждането на храстова и дървесна растителност, се генерират биоотпадъци. Те се събират разделно и се предават на места, определени от Кмета на Столична община, а именно „Инсталация за биологично третиране в м. “Хан Богров“. Нерегламентираното изхвърляне на зелени биоотпадъци на места за обществено ползване и до контейнерите за битови отпадъци е нарушение на разпоредба от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/. Контролира се от инспектори от Столичен инспекторат.

  За установено нарушение санкцията е в размер от 100 до 5000 лв. за физически лица и от 700 лв. до 20 000 лв. за юридически лица.

  Къде и как можем да изхвърлим излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от домакинствата, офисите, училища и др. ?

  Къде и как можем да изхвърлим излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от домакинствата, офисите, училища и др.?

  За събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване Столична община има сключени договори с две организации, притежаващи разрешение от МОСВ по чл. 62 от Закона за управление на отпадъците, а именно:
  „"Екобултех" АД за районите „Красна поляна" и „Овча купел";
  телефон за приемане на заявки: от понеделник до петък 02/441 50 56, 02/441 50 57, 02/111 50 58, 0888 602 916, а за събота на телефон 0888 602 916

  „Елтехресурс" АД събира излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от всички останали райони на територията на Столична община. Телефон за приемане на заявки: 0800 14 100 и 0885 77 00 41

  Двете организации събират следните категории електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/:
  1. големи и малки домакински уреди;
  2. информационно и телекомуникационно оборудване;
  3. потребителски уреди;
  4. осветителни тела, включително луминисцентни лампи;
  5. електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;
  6. автомати;
  7. уреди за мониторинг и контрол;
  8. електрически и електронни инструменти;
  9. медицински устройства и др.

  Всяко физическо или юридическо лице може да се обади на посочените по- горе телефони и да си даде заявка за извозване на събраните от него излезли от употреба електронни и електрически отпадъци.
  Освен по телефон чрез заявка, всеки може сам да предаде събраното ИУЕЕО като го занесе до контейнер, разположен от организацията в определен район на СО.

  Как да си поставя антипаркинг съоръжения?

  За да получат разрешение за монтиране на стълбчета на тротоара в обсега на съответния имот е необходимо собствениците на имота да предоставят в дирекция „Управление и анализ на трафика“ към Столична община следните документи:

  • Заявление.
  • Протокол от общото събрание, в който са включени всички собственици на имоти в сградата, като срещу името на всеки е изписано съответно съгласен /да/ или несъгласен /не/ за монтирането на стационарни стълбчета на тротоара за собствена сметка, придружен с оригиналните подписи, като са спазени изискванията на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ за приемане на решение, касаещо ползването на обща част от имот от определен брой лица, а не само от присъстващите на общото събрание на етажната собственост.
  • Схема или чертеж /поглед отгоре/ за монтаж на стълбчета с обозначени точните места на монтажа им върху тротоара през 1.5 m, в обсега на съответната сграда.

  Съгласуването на схемата става срещу заплащане на съответната такса. Същата схема след това се съгласува и с отдел "Пътна полиция" – СДВР. След като схемата бъде съгласувана и от двете инстанции, етажната собственост има право да закупи и монтира стандартни стационарни стълбчета на тротоара.

  kolcheta

  Какво трябва да знаем ако имаме дворно куче?

  В изпълнение изискванията на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, всички кучета - домашни любимци подлежат на регистрация. За целта собствениците им трябва да направят следното:

  1. При навършване на 6-месечна възраст кучето се води при ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт по образец, поставяне на ваксина и обезпаразитяване.
  2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът на кучето го регистрира при ветеринарен лекар, като представи документ за платена такса „куче" чл. 6, подточка /и/ от Закона за местните данъци и такси;
  3. При регистрацията на кучето - ветеринарният лекар поставя задължителния инжектируем транспондер – чип;
  4. Всеки собственик на куче - домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в данъчната служба към съответния район, като попълва декларация по образец. При деклариране на кучето е необходимо да се представят следните документи:
   - ветеринарномедицински паспорт, издаден от ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика.

  В паспорта трябва да бъде отразена със стикер актуална противобясна ваксина, стикер за поставен транспондер чип, и заверено обезпаразитяване на животното с подписи и печат на ветеринарния лекар.

  При деклариране на кучето в данъчната служба по местоживеене на собственика се представят и документи, които освобождават собственикът от такса „куче". Съгласно чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност от такса „куче" се освобождават собствениците на:

  1. кучета на инвалиди
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
  3. кучета, използвани за опитни цели
  4. кучета, използвани от Български червен кръст
  5. кастрирани кучета
  6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистрирани животновъдни обекти.

  Като мярка за предотвратяване на нежеланото размножаване на кучетата, и като част от Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община целогодишно се предлага безплатна кастрация, поставяне на микрочип, ваксина против бяс и обезпаразитяване.

  Гражданите, живущи на територията на Столична община, могат да се възползват, като заявят в общинската администрация желанието си да се възползват от безплатна кастрация, поставяне на микрочип, ваксина против бяс и обезпаразитяване.
  Кастрираните кучета са освободени от такса „куче" до края на живота им, с кастрирането се поставя безплатно и задължителният микрочип.

  Как да изхвърлим опасните си отпадъци от домакинствата?

  Информираме гражданите на София, че Столична община има сключен договор с Балбок Инженеринг АД за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Повече информация може да намерите тук: pdf-icon

  Къде да намеря Наредбите и информация за фирми, които извършват дейности с различни отпадъци?

  - Информация за наредбите, които регламентират управлението на битовите, строителните, опасните и производствени отпадъци, биоотпадъците, отпадъците от опаковки и др., може да намерите на страницата на Министерството на околната среда и водите.

  - Тук ще намерите информация за лицата, които имат разрешителни документи за извършване на различни дейности с отпадъци. На посочената електронна страница на МОСВ трябва да попълните необходимите данни.

  ПРИМЕР за попълване:
  РИОСВ: София
  Област: София - столица
  Община: Столична
  Населено място: гр. София
  Операция с отпадъци: С – събиране (или Т - транспортиране)
  Код на отпадък: 200125

  След попълване на всички полета и натискане на бутон „търсене" системата намира всички регистрирани фирми, които извършват дейността, за която се интересувате.

  Съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците, която може да намерите тук, различните отпадъци имат кодове, чрез които по-лесно да намерите информация.

  Ето някои от най-често търсените кодове на отпадъци:
  200101 – хартия и картон
  200102 – стъкло (разделно събрано от опаковки)
  200108 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения
  200201 – биоразградими отпадъци от паркове и градини
  200301 – смесени битови отпадъците
  200125 – употребявани хранителни масла и мазнини
  170101 – бетон
  170102 – тухли
  170103 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
  170201 – дървен материал
  170202 – стъкло
  170203 – пластмаса

  Как се издава заявление за работно време?

  При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в районната администрация по местонахождението му.

  Заявлението за работно време на обекта (по образец) в 2 екземпляра се подава до Кмета на района със започване дейността на обекта.

  В заявлението се посочва:

  - фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

  - вид на търговския обект;

  - адрес на търговския обект;

  - трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;

  - номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;

  - номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекта, в който се упражняват занаяти;

  - обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;

  - обектът отстои/ не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда.

  Търговецът заявява работно време и часове за зареждане. При необходимост представя съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.

  За търговски обект в урбанизирани територии търговецът предлага работно време и часове за зареждане в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.

  За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч.

  Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 1 или ал. 2 като в този случай следва да представи протокол от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост, се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.

  При непредставяне на документите по ал. 3 за работно време на обектите по ал. 1 се счита времето, определено в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., а за обектите по ал. 2 - в рамките от 06.00 ч. до 22.00 ч. като същото се вписва в информационния масив по чл. 7.

  Не се допуска експлоатация на маси и столове за консумация на открито пред обекти:

  1. преди 07.00 ч. и след 23.00 ч. за обекти в в урбанизирани територии 
  2. преди 07.00 ч. и след 22.00 ч. за търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост.

  След подаване на заявлението за работно време на търговския обект длъжностно лице, упълномощено от кмета на района, извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.

  При съответствие на заявените с установените от длъжностното лице данни заявлението се заверява от Кмета на района или упълномощено от него лице и се вписва в информационен масив „Търговски обекти" като един екземпляр се връща на търговеца. 

  Търговецът може да приложи към заявлението за работно време копия от следните документи:

  - актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

  - удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;

  - удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;

  - карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.

  - заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив "Търговски обекти" се извършва в случаите по ал. 1 в едномесечен срок, а по ал. 3 - в 7 (седем) дневен срок от подаването му.

  - при промяна на обстоятелствата по чл. 4, ал. 3 и/или ал. 4. търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира Кмета на района по реда на чл. 4.

  Вписването се извършва съобразно чл. 5, ал. 1 - ал. 4.

  При необходимост, кметът на района дава задължителни писмени указания, свързани с прилагане на императивни нормативни разпоредби за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.

  Информация за постъпилите заявления се предоставя на техническата служба на района за установяване законността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.

  Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхранява в обекта.

  Общи изисквания при извършване на търговска дейност в стационарен обект

  На видно място в близост до входа на обекта задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца. Надписът съдържа фирмата и адреса на управление на търговеца, работно време на търговския обект, името и фамилията на лицето, отговорно за обекта. На витрината на обекта могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието му, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.

  Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак (лого).

  Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.

  Обявеното работно време е задължително за търговеца.

  • Ред и условия за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти >

   Пред стационарни търговски обекти, върху терени общинска собственост могат да бъдат разполагани подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност. 

   Подвижни съоръжения са: 

   1. маси и столове за консумация на открито;

   2. хладилни витрини;

   3. щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки;

   От маси и столове за консумация на открито; хладилни витрини; щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки не може да се извършва самостоятелна търговска дейност.

   Разполагането на подвижни съоръжения се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от Кмета на района, на територията на която ще се извършва дейността.

   За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти се изготвя индивидуална схема, указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници. Заеманата площ представлява площта на най-големия правоъгълен контур, ограждащ съоръженията. Ъглите на контура задължително се обозначават на място от търговеца с жълта боя.

   Когато за разполагане на съоръженията /маси и столове за консумация на открито/ се предвижда поставянето и на ограждащи декоративни елементи - кашпи, съдове за озеленяване, декоративно осветление, предпазни елементи и други, същите се отразяват в схемата като задължително се указва тяхното точно разположение, както и заеманата от съоръженията площ. Схемата се поставя на видно място в търговския обект.

   Схемата се съгласува с Дирекция "Транспорт" на Столична община за съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 2 и т. 3, а за съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 - и с Отдел "Пътна полиция" при СДП. Същата се одобрява от главния архитект на района.

   Търговецът е длъжен да ползва мястото, съобразно одобрената схема.

   Разрешение се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до Кмета на района, на чиято територия се извършва дейността.

   В заявлението се посочва номерът на завереното заявление за работно време на търговския обект, пред който ще се разполагат подвижни съоръжения, и се прилага индивидуална схема.

   Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект се издава за срок до 3 (три) месеца.

   В разрешението задължително се посочват следните данни:

   - търговецът;

   - вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4;

   - точен адрес;

   - вид на съоръжението, в съответствие с чл. 28, ал. 2 и заемана площ;

   - срок на разрешението;

   - стокова специализация;

   - работно време. 

   Разрешенията се представят до 23-то число на предходния месец в Столична община – Дирекция „Регулиране на търговската дейност.”

   Дирекция „Регулиране на търговската дейност” извършва проверка на разрешенията и съответствието им с изискванията на настоящата наредба и ги заверява. Заверените разрешения се връщат в районите до 1-во число на текущия месец. 

   Описи на заверените разрешения се съхраняват в Столична община – Дирекция „Регулиране на търговската дейност”.

   Разрешения без заверка от Столична община се считат за невалидни и подлежат на изземване от контролните органи при проверка.

   Издадените разрешения се вписват в регистри от упълномощено със заповед на Кмета на района длъжностно лице.

   За ползване на място за извършване на търговия на открито, както и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, се заплаща такса по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

   Органът, издал разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито или за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

  Какво трябва да направя при необходимост от контейнери за битов отпадък:

  - За новопостроени сгради и фамилни жилища, физическите лица подават молба до Кмета на Столична община, която включва точен адрес, копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата и телефон за връзка.

  - За юридически лица извън случаите на чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се поставят контейнери за битови отпадъци след подадена молба от ръководния орган на предприятието до Кмета на Столична община, към която се прилага копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.

  - Извършва се проверка на място от Столичен инспекторат и се взима решение, относно поставяне или отказ за предоставяне на съд. Резултатите от проверката се отразяват в Констативен протокол и се уведомяват заявителите.

  КАК ДА поставим рекламен елемент?
  Съгласно чл. 24 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община поставянето на рекламен елемент се извършва въз основа на разрешение за поставяне. Съгласно чл. 26 Разрешение за поставяне в I, II, II, IV, V, VI зона се издава от гл. архитект на Столична община, а в VII зона – от главния архитект на съответния район, на чиято територия се поставя обекта.
  Разрешение за поставяне на рекламни елементи се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години (чл. 30, ал. 1).
  Къде да подам сигнал за неправомерно поставени върху тротоар антипаркинг съоръжения?
  Сигнали за неправомерно поставени върху тротоар антипаркинг съоръжения се подават към Столичен инспекторат към Столична община. Оперативните действия по премахването се осъществяват от „Център за градска мобилност“ ЕАД.
  Към кого да се обърна за поставяне на антипаркинг съоръжения в обектите на зелената система на Столична община, с цел предотвратяване на паркирането на ППС?
  За поставяне на антипаркинг съоръжения в обектите на зелената система на Столична община, с цел предотвратяване на паркирането на ППС, следва да се обърнете към дирекция „Зелена система“ към Столична община.
  КАК ДА узаконим фирмен надпис към търговски обект?
  Съгласно чл. 49 ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.
  Когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане, поставяне или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава разрешение за поставяне (чл. 49, ал. 2).
  КАК ДА не допуснем нарушение, при лепене на афиши, плакати, листовки и други обществени информационни елементи?
  Съгласно чл. 66. От Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община се забранява лепенето и разпиляването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбове на улично осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбове на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, временни огради на строителни огради, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност, тротоари, подлези, терени на зелената система на Столична община, обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, както и на всякакви други непредвидени за целта места.
  Към кого да се обърна за поставяне на антипаркинг съоръжения върху тротоар, с цел предотвратяване на паркирането на ППС?
  За поставяне на антипаркинг съоръжения върху тротоар, с цел предотвратяване на паркирането на ППС, следва да се обърнете към кмета на съответния район.
  КАК ДА не допуснем нарушение когато искаме да пишем и/или рисуваме графити?
  Съгласно чл. 71, т. 5 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община се забранява разлепването, разпространението на афиши, плакати, листовки, обяви, съобщения, некролози, информационни елементи и др., както и писането, драскането, рисуването по стълбовете на улично осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за битови и разделно събрани отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета, рекламни елементи и на всяко друго, непредвидено за целта място.
  Съгласно чл. 82, ал. 1 За нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 5 000 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 700 до 20 000 лв.
  Къде да подам сигнал за излязло от употреба моторно превозно средство /ИУМПС/?
  Сигнали за ИУМПС се подават към кмета на съответния района.
  Редно ли е снегорин да се движи с вдигнато гребло при снеговалеж?

  Възможно е когато:

  • това не е негов маршрут и се придвижва към мястото, от където започва обработката;
  • зареждане на реагенти след изразходването им по време на снеговалежа;
  • след приключване на дейността, когато снегорините се прибират в базите.

  Всяка фирма създава своя организация, която е нейно ноу-хау.

  Столичен инспекторат контролира крайния резултат и следи чрез GPS-системата техниката в обхвата на маршрута, а не извън него.

  Как да разбера къде е разположена моята кофа за отпадъци и как е определено нейното място?
  Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община в чл. 5, ал. 2 регламентира, че местата и броят на съдовете за събиране на битови отпадъци - контейнери, кофи, улични кошчета и други се определят с утвърдени от кмета на Столична община оперативни планове на фирмите-изпълнители по дейност „Чистота“. Аналогично, в договорите за обществена поръчка, сключени с фирмите-изпълнители за дейностите по лятно и зимно почистване и поддържане на територията на Столична община е предвидено, че дейностите се извършват съгласно утвърдени от Кмета на Столична община оперативни планове.
  Оперативните планове са налични на сайта на Столичен инспекторат, като са разпределени по административни райони. Информацията може да се намери на следния интернет адрес: https://inspectorat-so.org/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5/3377-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
  Съгласно изискванията на Техническите спецификации на договорите, всички точки за събиране, където са поставени контейнерите, се разполагат на подходящи места, така че да не пречат на движението на ППС и да позволяват лесен достъп за обслужване от сметоизвозващите транспортни средства. Точките за събиране трябва да бъдат достъпни и разположени на безопасни места за гражданите. Не се допуска поставяне на контейнери за битов отпадък на местата, чрез които се осигурява достъп на лицата с увреждания, до пешеходни пространства, кръстовища, спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, елементи на обзавеждането на градската среда и други. Именно с цел осигуряване на безопасността на движението на МПС и гражданите по улици с масов градски транспорт /МГТ/ на много места са изградени специални джобове и контейнерите са разположени в тях.
  Не на всички места , на които има кофи обаче има и джобове. Там, където няма ( по различни причини ) са налице случаи, когато гражданите разместват контейнери за битови отпадъци в нарушение на нормативните изисквания. Предвид обективната невъзможност подобно деяние да се установи при неговото извършване с цел използване на места за паркиране, то единствените възможни действия е при констатиране от страна на служителите на СИ, контейнерите да се преместват обратно на съответните точки от Оперативния план. Това се извършва ежедневно от служителите и от фирмите-изпълнители при обслужването на контейнерите.
  Там, където е въведена зона за платено паркиране и вземайки предвид горните обстоятелства и съобразно нормативните изисквания на Закона за движение по пътищата, правилата за движение, всички точки за контейнери от Оперативните планове са фиксирани по начин, по който да не създават пречки и опасност за водачите на МПС в тези участъци.
  Къде да подам сигнал за паркиран в зелени площи автомобил?

  Сигнали за паркирани автомобили в зелени площи се подават към Столичен инспекторат към Столична община, който, съгласно заповед № РД-09-631/13.04.2010 г. на кмета на Столична община, осъществява контрол по спазване на разпоредбите, свързани с навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на зелената система на Столична община и е оправомощен да разпорежда принудителното преместване на неправилно паркираните в зелени площи МПС.

  Къде да подам сигнал за паркирани автомобили върху тротоар?

  Със заповед на кмета на Столична община сектор „Общинска полиция“ към СДВР е оправомощен да осъществява контрол по Закона за движение по пътищата и като такъв има правомощия да осъществява административнонаказателна и контролна дейност. При наличие на паркиран автомобил върху тротоар сигналът следва да бъде подаден към сектор „Общинска полиция“ към СДВР.

  Къде да подам сигнал в случай на паркиран автомобил непосредствено пред вход на жилищна сграда или гараж?

  В случай на паркиран автомобил непосредствено пред вход на жилищна сграда или гараж сигнали се подават към „Център за градска мобилност“ ЕАД, които имат правомощия да разпореждат принудително преместване на паркираните автомобили.

  Как се премахва съоръжение за търговия на открито, в т. ч. и т. нар.мобилни търговски съоръжения и преместваем обекти?

  Столичен инспекторат не премахва никакви съоръжения.

  По своята правна същност, премахването на тези съоръжения представлява принудителна административна мярка /ПАМ/. Общата уредба на прилагането на ПАМ е регламентирана в раздел III от Закона за административните нарушения и наказания. В чл. 22 от закона се предвижда, че за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на в редните последици от тях, могат да се прилагат принудителни административни мерки. В чл. 23 се посочва, че случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за обжалване се уреждат в съответния закон или указ. Трайната съдебна практика приема, че тази разпоредба не може да се тълкува разширително, и не допуска уредба на ПАМ само в Наредба, без да е регламентирана и в закон, въз основа на който е приета такава Наредба.

  Действително в чл. 36а от НРУИТДТСО бе регламентирано, че съоръженията, обектите и елементите, служещи за извършване на търговска дейност по тази наредба, поставени върху общински имоти, без разрешение за ползване на място се премахват незабавно за сметка на нарушителите след констатирането им от служители на Столичен инспекторат. Видно от текста на разпоредбата липсва изрично оправомощаване на служителите на Столичен инспекторат да премахват тези съоръжения, а е предвидено единствено, че се премахват след като служителите са констатирали нарушения. Също така следва да се посочи, че за Столичен инспекторат липсва каквато и да е правна възможност да предприема действия за прилагане на чл. 36а от НРУИТДТСО. Премахването, както вече бе посочено, в т. ч. и това, което е уредено в чл. 36а, е ПАМ. Предвид вече изложеното в началото и общата уредба на ПАМ, то следва да се отбележи, че към настоящия момент, няма закон, в който да е предвиден редът за прилагане на действията, посочени в чл. 36а от НРУИТДТСО. Поради което описаното в чл. 36а не е условиe за законосъобразност на премахването. Именно по изложените съображения текстът от наредбата бе отменен от ВАС със свое решение № 6031 от 26.05.2020 г. и същият бе обявен за нищожен и от тази дата не съществува в правния мир.

  От друга страна, част от посочените съоръжения могат да се приемат за преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Редът за премахване на преместваеми обекти, условията при които се премахват, както и органите, които осъществяват премахването им, са регламентирани в чл. 57а от ЗУТ. Въз основа на констативен акт на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ – служителите по контрол на строителството, Кметът на общината издава заповед за премахване. Разпоредбата на 57а, ал. 7 от ЗУТ определя, че конкретните действия за принудително премахване се детайлизира с наредбата по чл. 56, ал. 2 /Наредбата за преместваемите обекти, рекламните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на Столична община/. В чл. 81 и чл. 82 подробно са описани всички действия по принудителното премахване. Столичен инспекторат няма правомощия да прилага чл. 57а от ЗУТ и чл. 81 и чл. 82 от Наредбата.

  Къде и как да транспортирам строителни и едрогабаритни отпадъци и земни маси?
  • Едрогабаритни отпадъци са битови обемни отпадъци, които, поради своите размери и тегло не могат да се поставят в контейнерите за битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им. Такива например са: дивани, фотьойли, шкафове, маси, дървена дограма, плоскости, столове и др.;
  • Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване на сгради;
  • Земни маси са всички материали от естествен произход добити при извършването на изкопни работи при строителство, независимо от съотношението на съдържащите се в тях скални късове, пясъци, чакъли и почви.

  Физическите лица, които искат да изхвърлят строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата или едрогабаритни отпадъци могат да ги транспортират до депо «Враждебна».

  Юридическите лица, които притежават регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците могат да предават строителни и едрогабаритни отпадъци и земни маси на депо “Враждебна“.

  Отпадъците трябва задължително да са само и единствено сортирани поотделно. Приемат се отпадъци със следните кодове, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 23 юли 2014 г.  :

  • Строителни отпадъци

  – 170101-бетон;

  - 170102-тухли;

  - 170103-керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

  - 170302-асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 01 06;

  - 170107-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 03 01;

  - 170504- почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;

  - 17 05 08- баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07;

  - 17 06 04- изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03;

  - 17 08 02- строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01;

   - 170904- смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;

  - 19 12 09- минерали (например пясък, камъни);

  - 10 12 08- отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)- от строителна дейност и от разрушаване на сгради и съоръжения

  • Едрогабаритни отпадъци с код 20 03 07;

  В депото не се допускат автомобили със смесени отпадъци или отпадъци, които не отговарят на изброените по горе кодове.

  В случай на установено нерегламентирано разтоварване на отпадъци извън определените от Кмета на Столична община депа, инсталации и съоръжения за третиране ще бъдат налагани санкции по Закона за управление на отпадъците. Санкциите за физически лица са глоба от 300 лв. до 1 000 лв, а за юридически лица са в размер от 1400лв. до 4000 лв.

  КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ КОИ ПЛОЩИ СА ЧАСТ ОТ ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА?

  С цел законосъобразно правоприлагане е необходимо да се изясни понятието „зелени площи“ по смисъла на нормативната уредба. Съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за устройство на територията, в териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението. От друга страна, чл. 61, ал. 2 от ЗУТ допълва, че основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване. Законодателят е определил водещото значение на широкото обществено ползване, като елемент на зелената система. Леко отстъпление от това е предвидено в чл. 61, ал. 3, където е регламентирано, че допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения. Именно това е и обхватът на понятието „зелена система“, съответно зелените площи, които се включват в зелената система, по смисъла на ЗУТ. Тук е редно да се посочи, че съгласно нормата на чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за парковете и градините. Законът е предоставил компетентност на общинските съвети с чл. 62, ал. 10, да определя с нарочна наредба правила за изграждане и опазване на зелената система.

  Горепосоченото пряко кореспондира и с друг нормативен акт, който урежда обществени отношения, свързани със зелената система – Закона за устройството и застрояването на Столична община. В чл. 10, ал. 1 от него е предвидено, че „зелената система“ е съвкупност от терените, предвидени в общия устройствен план и/или в подробен устройствен план за озеленени площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените потребности и реализираните в съответствие с подробен устройствен план озеленени площи в градския и околоградския район, както и териториите за природна защита, защитните гори и земи, рекреационните земи и гори и лесопарковете. ЗУЗСО е регламентирал и дефиниция на понятието "озеленени площи". В §1, т. 3 от ДР към закона е определено, че това са всички съществуващи или предвидени с общия устройствен план и/или с подробен устройствен план територии и поземлени имоти с ландшафтно-екологична, защитно-мелиоративна, рекреативно-естетическа или друга специфична функция - за гробищни паркове, ботанически градини, атракционни и спортни дейности.

  Обстоятелствата, че един имот е обрасъл с трева или друга растителност и са неограден, поради което е достъпът до него е възможен, не са от правно значение при определяне на техния статут, съобразно нормативните изисквания на двата закона.

  Кога едно превозно средство е ИУМПС
  • моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;
  • моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
  • моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
  • моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване;
  • откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.