so logo new

logoSi

  Наредби

  НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

  СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  Приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. и доп. - Решение № 759 по Протокол № 44 от 23.11.2017 г., изм. - Решение № 5922 от 8.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13606/2016 г., VI о.

  ВИЖ ЦЯЛАТА НАРЕДБА

  НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община

  НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г., изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., доп. с Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община - приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г. (в сила от 1.03.2015 г.), изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

  ВИЖ ЦЯЛАТА НАРЕДБА