so logo new

logoSi

  Осъществен контрол от 01.03-21.03.2023г. вкл., както следва:
  I. Обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух
   18 броя проверки на автосервизи и пунктове за смяна на гуми. Обектите предават излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи. Отопляват се в голямата част на ел. енергия, а другите на природен газ, нафта и пелети.
   12 бр. цехове, работилници и фургони на строителни обекти и др. За установено нарушение са наложени 2 глоби с фиш.
   302 броя проверки на строителни обекти. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 26 бр. АУАН, за транспортиране на строителни отпадъци без чергила, за извършване на ремонтни дейности без необходимите разрешителни документи, за ползване на общински имоти без необходимите документи и др.

  II. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията и представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. Извършени са 31 проверки в районите: „Сердика“, „Красна поляна“, „Връбница“, „Подуяне“, „Илинден“, „Лозенец“ и „Възраждане“. На собствениците и/или ползватели на имоти са дадени предписания да не изгарят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение. За установено горене на отпадъци в частни имоти са съставени 2 бр. АУАН.

  III. Проверки за горене на отпадъци на открито – за установено горене на отпадъци /кабели/ в район Илинден е съставен 1 бр. АУАН.