so logo new

logoSi

  Осъществен контрол от 01.09-24.09.2023г. вкл., както следва:
  I. Обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух
   11 броя проверки на автосервизи по сигнали, без установени нарушения. Обектите предават отпадъците / излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла/ на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи.
   219 броя проверки на строителни обекти. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 32 бр. АУАН, като най-честите са за: транспортиране на строителни отпадъци без чергила, извършване на ремонтни дейности без необходимите разрешителни документи, замърсяване на уличните платна от камиони с непочистена ходова част, извършване на строителни и ремонтни дейности, при които се получава запрашване без да се използва оросяване и др.
  II. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията и представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. Извършени са 9 проверки в районите: „Красна поляна“, „Слатина“, „Сердика“, „Възраждане“, „Овча купел“ и „Витоша“, без установени нарушения. На собствениците и/или ползватели на имоти са дадени предписания да не изгарят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.

  III. Проверки за горене на отпадъци на открито – без установено горене на отпадъци.