so logo new

logoSi

  Осъществен контрол от 01.06-20.06.2022г., както следва:
  I. Обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух
   7 броя проверки на автосервизи и пунктове за смяна на гуми. Обектите предават излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи.
   313 броя проверки на строителни обекти. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 23 бр. АУАН, от тях 6 бр. АУАН за транспортиране на строителни отпадъци без чергила и 17 бр. за извършване на ремонтни дейности без необходимите разрешителни документи и ползване на общински имоти без необходимите документи, за замърсяване на пътните платна и др.
  II. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията и представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. Извършени са 5 проверки в районите: „Илинден“, „Красна поляна“, „Подуяне“ и „Слатина“. На собствениците и/или ползватели на имоти са дадени предписания да не изгарят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение. Нарушения не са установени.

  III. Проверки за горене на отпадъци на открито - ежедневно в 24-те райони, без установено горене на отпадъци.