so logo new

logoSi

  Осъществен контрол от 01.04-05.04.2024г., както следва:
  I. Обекти, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух
   16 броя проверки на автосервизи, пунктове за смяна на гуми, складове и цехове по сигнали. Обектите предават отпадъците / излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла/ на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи.
   713 броя проверки на строителни обекти. В рамките на дадените ни правомощия за установени нарушения на строителните обекти са съставени 153 бр. АУАН, като най-честите са за: транспортиране на строителни отпадъци без чергила, извършване на ремонтни дейности без необходимите разрешителни документи, замърсяване на уличните платна от камиони с непочистена ходова част, извършване на строителни и ремонтни дейности, при които се получава запрашаване без да се използва оросяване и др.
  II. Проверки по сигнали за горене на отпадъци в частни и общински имоти
  Проверките се извършват задължително в присъствие на Полицията и представител от районната администрация и само след осигурен доброволен достъп до имотите от собствениците им. Извършени са 34 проверки в районите: ,,Студентски‘‘, „Подуяне“, ,,Възраждане‘‘, ,,Сердика‘‘, ,,Красна поляна‘‘, ,,Слатина‘‘, ,,Витоша‘‘, ,,Овча купел‘‘ и „Искър“. За установено горене на отпадъци е съставен 1 АУАН. На собствениците и/или ползватели на имоти са дадени предписания да не изгарят всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.

  III. Проверки за горене на отпадъци на открито – не са установени нарушения.