so logo new

logoSi

  КОЙ, КАКВО ПРОВЕРЯВА?

  • Нерегламентирано изгаряне на отпадъци – забранено е в чл. 133, ал. 4, т. 1 от Закона за управление на отпадъците. Контролира се от служителите на Столичен инспекторат. При установяване на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите за физическо лице са от 2000 до 5000 лв., а за юридическо лице от 10 000лв. до 50 000лв.
  • Палене на огън на открито на места за обществено ползване, освен на разрешените за това места и или в случаите на получено разрешение по установения ред – забранено е в чл.3, т.8 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община. Контролира се от служителите на Столичен инспекторат. При установяване на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите за физическо лице са от 200 до 500лв., а за юридическо лице от 500 лв. до 1000лв.
  • Изгаряне на всякакви видове отпадъци в отоплителните уреди в частни имоти- нормативната уредба не позволява да се извършват проверки в частни имоти. Извършват се само след осигурен доброволен достъп от собствениците им. Проверява се на какво се отоплява домакинството и при установяване на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв.
  • Горене на твърдо гориво- дърва и въглища - към настоящия момент не са забранени да се използват в отоплителните уреди на домакинствата;
  • Горене на течни горива – към настоящия момент не са забранени да се използват в отоплителните уреди на домакинствата. Има Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол в сила от 01.10.2003г.
  • По отношение на сигнали за „пушещи комини“ – Емисиите от горивни източници с входяща топлинна мощност на уреда / инсталацията под 0,5 MW, каквито са повечето от отоплителните уреди в домакинствата не се нормират в действащото законодателство. В чл. 21, ал. 1 от  НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии е разписано, че на измерване подлежат горивни източници с мощност от 0,5 до 50 MW и не следва да превишават нормите за допустими емисии.
  • Изгаряне на отпадъци в автосервизи, обекти за услуги, паркинги, фургони към строителни или охранителни обекти - забранено е в чл. 133, ал. 4, т. 1 от Закона за управление на отпадъцит. Контролира се от служителите на Столичен инспекторат. При установяване на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите за физическо лице са от 2000 до 5000 лв., а за юридическо лице от 10 000лв. до 50 000лв.
  • Площадки за изкупуване на вторични суровини, цехове за производство на мебели, цехове за производство на дограма, ТЕЦ и други производствени обекти - Контролират от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – София за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. На тези обекти се извършват и съвместни проверки със служители на Столичен инспекторат.
  • Нарушаване чистотата на атмосферния въздух чрез извършване на строителни или ремонтни дейности, дейности по разрушаване на сгради и транспортиране на насипни товари или строителни отпадъци и земни маси в транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи и чергила – забранено е в чл. 41а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Контролира се от служителите от Столичен инспекторат и при констатирано нарушение се съставя Акт за установяване на административно нарушение. Санкцията за физическо лице е от 100 до 1000лв, а за юридическо лице –имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.