so logo new

logoSi

  Кой,  какво проверява?

  • Изгаряне на отпадъци на открито –  забранено е  в чл. 71, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Проверка се извършва от служители от Столичен инспекторат съвместно с полиция. При установено на място нарушение, извършителят се санкционира. Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв.
  • Изгаряне на отпадъци в отоплителните уреди в частни имоти- съгласно действащата нормативна уредба, служителите от Столичен инспекторат нямат правомощия да извършват проверки в частни имоти. Извършват се само след осигурен доброволен достъп от собствениците им и съвместно с полиция. Проверява се на какво се отоплява домакинството и при установено горене на отпадъци, собственика се санкционира. Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв.
  • Изгаряне на твърдо гориво- (дърва и въглища) – съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба не са забранени да се използват в отоплителните уреди на домакинствата. Все още няма стандарт за тяхното качество.
  • Изгаряне на отпадъци или отпадъчни материали с цел отопление- в автосервизи, обекти за услуги, паркинги, фургони към строителни или охранителни обекти - забранено е  в чл. 71, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. При установяване от служители на Столичен инспекторат на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв. за физически лица, а за юридически от 700 до 20 000 лв.
  • Площадки за изкупуване на вторични суровини, цехове за производство на мебели, цехове за производство на дограма и други производствени обекти -  контролират  се от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – София  /РИОСВ/ за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. На тези обекти се извършват и съвместни проверки със служители на Столичен инспекторат, съгласно дадените ни правомощия по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
  • Други обекти, в които може да се изгарят нерегламентирано отпадъци, течни и твърди горива с цел отопление -  проверяват се от служителите на Столичен инспекторат за спазване  изискванията на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
  • По отношение на сигнали за „пушещи комини“ – Емисиите от горивни източници с входяща топлинна мощност на уреда / инсталацията под 0,5 MW, каквито са повечето от отоплителните уреди в домакинствата не се нормират, съгласно чл. 21, ал. 1 от  НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.