so logo new

logoSi

  Кой,  какво проверява?

  • Изгаряне на всякакви видове отпадъци на открито – забранено е в чл. 71, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Контролира се от служителите на Столичен инспекторат. При установяване на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв.
  • Изгаряне на всякакви видове отпадъци в отоплителните уреди в частни имоти - нормативната уредба не позволява да се извършват проверки в частни имоти. Извършват се само след осигурен достъп от собствениците им. Проверява се на какво се отоплява домакинството и при установяване на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв.
  • Горене на твърдо гориво- дърва и въглища - към настоящия момент не са забранени да се използват в отоплителните уреди на домакинствата. Все още няма стандарт за тяхното качество;
  • Горене на течни горива – към настоящия момент не са забранени да се използват в отоплителните уреди на домакинствата. Има Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол в сила от 01.10.2003г.
  • По отношение на сигнали за „пушещи комини“ – Емисиите от горивни източници с входяща топлинна мощност на уреда / инсталацията под 0,5 MW, каквито са повечето от отоплителните уреди в домакинствата не се нормират в действащото законодателство. В чл. 21, ал. 1 от  НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии е разписано, че на измерване подлежат горивни източници с мощност от 0,5 до 50 MW и не следва да превишават нормите за допустими емисии.
  • Изгаряне на отпадъци в автосервизи, обекти за услуги, паркинги, фургони към строителни или охранителни обекти - забранено е в чл. 71, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Контролира се от служителите на Столичен инспекторат. При установяване на нарушението на мястото на извършване, извършителят се санкционира. Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв.
  • Площадки за изкупуване на вторични суровини, цехове за производство на мебели, цехове за производство на дограма и други производствени обекти - Контролират от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – София за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. На тези обекти се извършват и съвместни проверки със служители на Столичен инспекторат по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
  • Замърсяване на пътните платна и/или местата за обществено ползване от машини и механизация с неизмити или замърсени гуми и ходова част - забранено е в чл. 71, т. 21 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Контролира се от служителите от Столичен инспекторат и при констатирано нарушение се съставя Акт за установяване на административно нарушение.
  • Транспортиране на строителни материали и отпадъци и земни маси в транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи и чергила – забранено е в чл. 61, т. 5 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Контролира се от служителите от Столичен инспекторат и при констатирано нарушение се съставя Акт за установяване на административно нарушение.
  • Проверка на техническа изправност на пътните превозни средства, пречистващата система на автомобилите и камионите, като се измерва съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове с помощта на газанализатори – извършва се от отдел „Пътна полиция“ - СДВР.