so logo new

logoSi

   

  ЧЕСТО СРЕЩАНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА:

  1. Забранява се извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда по чл.61 ,т.12 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“1
  2. Забранява се извършването на строително-монтажни работи (СМР), ремонтни дейности и премахване на строежи без устройство за измиване на ходовата част на строителните машини излизащи от строителният обект по чл.61, т.17 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“2
  3. Забранява се замърсяването на пътните платна и/или местата за обществено ползване от машини и механизация с неизмита или замърсена ходова част по чл.61, т.10 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“3
  4. Забранява се поставяне и/или разполагане на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси и други предмети без съответното разрешение в общински имоти (тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване чл.71, т.22 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“4
   5
  5. Забранява се изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или оползотворяването им и притежаващи разрешение по ЗУО по чл.61, т.8 от „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“6

  СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


  БРОЙ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И БРОЙ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

   

  НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ