so logo new

logoSi

  КАМПАНИИ

  назад

  Предаване на стари гуми

  ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ са длъжни да ги предават само на специализирани площадки за събиране и съхранение на ИУГ или в автосервизите и пунктовете, където се извършва смяната на гуми.
  Съгласно изискванията на чл. 49 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община „Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни“:

  1. да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;
  2. да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.
  3. За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

  Търговските обекти /автосервизи и пунктове за смяна на гуми / са задължени да имат сключен договор с фирма, на която да предават събраните гуми.