so logo new

logoSi

  Информационни системи за работа

  Столичен инспекторат е контролна структура и не предлага електронно административни услуги.

  В Столичен инспекторат има изградена виртуална частна мрежа /VPN/, чрез която се осигурява достъп на изнесените работни места /Районни инспекторати, мобилна група и др./ до информационните ресурси. По този начин е постигнато:

  • Използване на единна система за документооборот;
  • Достъп до специализирани продукти /софтуер за работни графици и др.;
  • Достъп до деловодната система на СИ;
  • Достъп до GPS системата за следене на автомобилите на фирмите - оператори в реално време ;
  • Чрез използването на opensourse технология, е постигната оптимизация на разходите, а изградената система покрива всички изисквания за сигурност при обмена на данни, без да се налагат инвестиции в допълнителни устройства и услуги ;

  Изградената единна информационна среда оптимизира дейността и координацията на служителите на Столичен инспекторат, като им даде възможност за пълен достъп до документите и преписките, съобразно дефинираните им в системата права.

  Допълнителни преимущества на изградената система са:

  • Бърза и навременна информираност на всички служители на Столичен инспекторат, независимо от тяхното моментно местоположение и работно място;
  • Намаляване на времето за обработване на преписки и сигнали;
  • Намаляване на използването на хартия;

  Операционна система с отворен код

  От 2010 година работните станции в Районните инспекторати и Оперативния център са с инсталиран Linux Ubuntu.

  Предпоставките за интеграцията на opensource решението бяха:

  • Високо ниво на сигурност;
  • Минимални изисквания към хардуера ;
  • Гъвкаво управление на потребителите и техните права;
  • Практическа невъзможност за заразяване от вируси и друг вредоносен код;
  • Намаляване на разходите за поддръжка на работните станции;
  • Намаляване на принудителния престой, поради нужда от намеса на системен администратор;
  • Резултата от миграцията доведе до оптимизация на работните процеси и позволи изграждането на единна информационна система.;

  Единна GPS система за контрол на дейностите по чистотата

  В последните две години, Столичен инспекторат изгради и внедри единна GPS система за контрол на дейностите по чистотата

  Контрол на Договорите за дейност „Чистота“ по възлагане на обществената пръчка между Столична община и фирмите изпълнители