so logo new

logoSi

  Статут

  Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

  Съгласно правомощията си, Инспекторатът осъществява контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Столичната община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община или от Столичен общински съвет. Същевременно с това, Инспекторатът съдейства в рамките на правомощията си и на всички лица на територията на Столична община при предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред. Изпълнявайки функциите си, служителите на Инспектората осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дават писмени предписания, следят за изпълнението им и осъществяват административнонаказателна дейност по предвидения ред в Закона за административните нарушения и наказания.

  Задачите се изпълняват самостоятелно или във взаимодействие с други общински и държавни органи. При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от общинската администрация, районните администрации, общинските предприятия и еднолични търговски дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища, както и всяко друго необходимо съдействие.

  Инспекторатът е организиран структурно на две нива – двадесет и четири районни инспектората и централна администрация, която включва специализирани отдели и сектори, и обща администрация.

  Функциите на отделите и секторите в централната администрация са следните:

  Сектор "Правно обслужване" - подпомага Директора и служителите на Инспектората за законосъобразно осъществяване на правомощията им; изготвя правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения; осъществява процесуално представителство на Инспектората пред съда.

  Сектор „Счетоводство“ отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол, счетоводството и отчетността в Инспектората в съответствие с разпоредбите на българското законодателство; осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията по нормирането и заплащането на труда на служителите и изготвя месечните ведомости за заплати на служителите;
   
  Отдел „Оперативен център с мобилни групи“ - • Пряко подчинен е на Директора на Столичен инспекторат;
  • Координира и ръководи оперативно и денонощно работата на Столичен инспекторат чрез вътрешната информационна система на Инспектората;
  • Координира работата на инспекторите и фирмите, поддържащи чистотата и управлението на отпадъците на територията на СО;
  • Денонощно приема постъпващите от граждани, организации и/или институции неспешни сигнали, като оперативно ги насочва по компетентност;
  • Осъществява оперативна връзка между централната администрация на Инспектората и районните администрации на Столична община по отношение чистотата и управлението на отпадъците на територията на СО;
  • Взаимодейства с други организации и институции; с общински експлоатационни дружества; оперативен дежурен дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и други дирекции на СО, органите на реда, тел. 112, и др., свързани с дейността на Столичен инспекторат;
  Мобилна група:
  • Осъществява контролна и санкционна дейност в съответствие с функциите и задачите, определени с Правилника и дейността на Столичен инспекторат и по разпореждане на диспечерите;
  • Чрез дежурните диспечерите в Оперативен център приемат и отработват сигнали, като подават обратната информация;

  •  Контролират дейностите на Фирмите изпълнители по поддържане на територията на Столична община.

  Отдел „Оперативен контрол“ включва следните сектори:

  Сектор "Контрол на замърсяване от строителството“ осъществява контрол и дава методически указания на районните инспекторати по отношение на контрола по опазването на чистотата и инфраструктурата при дейността на строителните обекти и транспортирането на строителни материали и отпадъци.

  • Сектор "Контрол на районните инспекторати" осъществява директен оперативен контрол върху дейността на инспекторите в районните инспекторати; осъществява координация по оказване на методична помощ при изпълнение на служебните задължения на служителите в районните инспекторати и при решаване на проблеми по контролната дейност

   Отдел "Контрол по опазване на околната среда" включва следните сектори:

  • Сектор "Анализ и отчетност" -
   • Анализира и отчита дейността на фирмите по изпълнението на Договорите за възлагане на обществена поръчка и изискванията на Техническите спецификации към тях за дейност „Чистота”;
   • Оказва методическа помощ на районните инспекторати и осъществява текущ и последващ контрол по утвърдените от Кмета на Столична община Оперативни планове за лятно и зимно улично почистване;
   • Изготвя и поддържа регистър на фирмите извършващи събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
   • Изготвя становища и предоставя на Дирекция „Ревизии и събиране на вземания“ и Дирекция „Общински приходи“ материали, доказващи извършването на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

   Сектор „Инвестиционен контрол“

   • Осъществява ежедневен контрол и дава методически указания на районните инспекторати по отношение на контрола върху изпълнението на дейностите по Договорите, сключени между Столична община и фирми изпълнители за дейност „Чистота“;
   • Организира и ръководи сезонните кампании за почистване на територията на Столична община;
   • Взаимодейства с всички институции /районните администрации, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и други дирекции на СО, отдел „Пътна полиция“ към СДВР, РИОСВ - София и др. органи и организации/ при изпълнение на функционалните задължения на сектора;
   • Изготвя и поддържа регистър на фирмите извършващи събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

  Сектор "Контрол на компонентите и факторите на околната среда":

  • Осъществява превантивна, контролна и административнонаказателна дейност на:
  - търговски обекти, генератори на отпадъци от опаковки /хартия и картон, метали,пластмаса и стъкло/, относно разделното им събиране и правилното им предаване за   оползотворяване;
  - търговски обекти, генератори на биотопадъци /хранителни и кухненски/, относно разделното им събиране и правилното им предаване за оползотворяване;
  - автосервизи, пунктове за смяна на масла и гуми, площадки за изкупуване на вторични суровини, относно спазване изискванията на Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, в т.ч. и да не се допуска нерегламентирано горене на отпадъци в тях;
  - складови бази, производствени цехове и други, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух, относно начина на отопление; и да не се допуска нерегламентирано горене на отпадъци или отпадъчни материали в тях;
  - общински и частни имоти, относно нерегламентирано горене на отпадъци или отпадъчни материали. Проверяват се съвместно с районните администрации и екипи от РУ при СДВР след осигурен доброволен достъп от собствениците им;
  - частни или общински имоти, съвместно със служители от РУ при СДВР и районните администрации по сигнали за нерегламентирано горене на отпадъци на открито;
  - обекти от зелената система, относно кастрене и/или премахване на дървесна и храстова растителност без издадено разрешително по реда на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община;
  - собственици на домашни кучета, относно начина им на отглеждане и разхождането им на обществени места, в паркове и градини, в междублокови пространства, детски и спортни площадки, училищни дворове и др.;
  - собственици на селскостопански животни, относно спазване на Раздел III от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община;
  - строителни обекти, автокъщи, паркинги, дворове на предприятия, частни имоти и др., относно отглеждане на безстопанствени кучета като пазачи;
  • Контролира дейностите по Договори, сключени от Столична община за:
  - разделното събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал и стъкло;
  - разделното събиране на битови отпадъци  от облекла и текстилни материали;


  Отдел „Контрол на общинската инфраструктура“ включва следните сектори:
  Сектор „Общинска инфраструктура“

  • Системно наблюдение и сигнализиране на експлоатационните дружества, при осъществяване на текущ, превантивен и последващ контрол във връзка със състоянието на инженерната инфраструктура (надземна и подземна) във видимата част на територията на Столична община.
  • Контрол по Договора за извършване на дейности по зимното поддържане и почистване на част от Републиканските пътища на територията на Столична община-Републикански пътища-Юг, както следва:
   -Републикански път Самоков – София
   -Републикански път Софийски околовръстен път Южна дъга
   -Ул. „Рачо Петков Казанджията“
  • Изготвяне на Ежедневни и Обобщени констативни протоколи, свързани с контрола по Договора за зимно поддържане и почистване на част от Републикански пътища Юг. 
  • Поддържане на електронен информационен регистър, чрез въвеждане на информация за планови и аварийни ремонти, вкл. препращане на информацията към съответните Районни инспекторати.
  • Проверка и съгласуване със заверка и печат на графици за планови строително монтажни работи (СМР). 
  • Проверки на място по сигнали и жалби, включително във връзка с разкопавания на територията на Столична община, както и по уведомителни писма от експлоатационните дружества за строително монтажни работи. 
  • Създадена организация за почистване, включително възстановяване на проводимостта на вертикалната част и на хоризонталната връзка на дъждоприемните шахти на територията на Столична община, вкл. подготовка и изпращане на заявки към „Софийска вода“ АД.
  • Взаимодействие с външни организации при изпълнение на функционалните задължения нан сектора, включително с отдел „Пътна полиция“ към СДВР, след съгласуване с Директора на Столичен инспекторат.
  • Методически указания на районните инспекторати по прилагане разпоредбите свързани със задълженията на експлоатационните дружества при аварийни и планови ремонти.
  • Сектор „Контрол на паркирането“ 

   • Осъществява контрол по отношение на неправилното паркиране на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Столична община – в обектите на зелената система на територията на Столична община. 
   • Изготвя и поддържа информационен регистър за излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
   • Контролира неправомерното поставяне на антипаркинг съоръжения върху имоти общинска собственост.
   • Разработва становища и предложения за промяна в организацията на движението. 
   • Прави предложения към кметовете на райони за монтиране на антипаркинг съоръжения, с цел предотвратяване на неправилното паркиране на ППС.
   • Прави предложения към Дирекция „Зелена система“ към СО за монтиране на антипаркинг съоръжения, с цел предотвратяване на паркирането на ППС в обектите на зелена система.

    

  Отдел „Контрол на търговската и рекламната дейност“ включва следните сектори:

  Сектор „Контрол на търговската дейност“ 

  • Контролира извършването на търговията на открито върху терени общинска собственост, като се проверява разрешението и платената такса за ползване на място, копие от документ за произход на стоките, предлагат ли се забранени стоки и други.
  • Контролира разполагането на подвижни съоръжения-маси и столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки. Проверява се разрешението и платената такса за ползване на място, индивидуалната схема указваща заеманата площ и пространственото разположени и отстоянията от сгради и регулационни имотни граници.
  • Контролира извършването на търговията на открито в имоти частна собственост, като се проверява заявлението за работно време за търговия на открито в имат частна собственост; копие от документ за произход на стоките, предлагат ли се забранени стоки и други.
  • Контролира провеждането на масови мероприятия, като се проверява разрешението за провеждането на мероприятието и платената такса.
  • Контролира спазването на разпоредби по „Наредба за обществен ред на територията на Столична община“ – Ползването не по предназначение на общински имоти и имущество, предназначени за общо ползване; Забраната за артистични изяви на общински имоти и имущество с озвучителни уредби; Забраната за продажба и употреба на спиртни напитки и упойващи вещества на открито при провеждане на мероприятия.

  • Сектор "Контрол на рекламната дейност" - осъществява контрол и дава методически указания на районните инспекторати по прилагане на разпоредбите за законосъобразното поставянето на рекламни елементи, фирмени надписи и други информационни елементи, и за извършване на рекламна дейност на територията на Столична община; осъществява контрол върху спазване на задължението на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да премахват в срок, поставените от тях агитационни материали.

   Отдел „Административно и информационно обслужване“ включва следните сектори:

  • Сектор „Обща администрация, информационно обслужване и деловодство“ - организира, контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията; организира и координира единната информационна система на Инспектората; организира и осъществява деловодната дейност на Инспектората, като получава, обработва, регистрира и предава входящата кореспонденция, и изпраща изходящата кореспонденция, свързана с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и други документи.

   Сектор „Човешки ресурси и квалификация“ – Отдел „Административно и информационно обслужване” се състои от два сектора: Сектор „Обща администрация, информационно обслужване и деловодство" и Сектор „Човешки ресурси и квалификация”:

   • Осъществява административно ръководство на Инспектората, като контролира и координира административните звена за точното спазване на нормативните актове и разпореждания на Директора на Инспектората;
   • Осъществява връзка между Директора на Инспектората и административните звена, както и между самите административни звена;
   • Организира текущата дейност на Инспектората и разпределението на задачите за изпълнение между административните звена;
   • Организира, контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията;
   • Ръководи и контролира транспорта, с който работи Инспекторатът;
   • Събира, обработва, съхранява и предоставя информация за работата на Инспектората;
   • Създава и поддържа информационен масив;
   • Изготвя анализи, прогнози, отчети, справки и други информационни материали по искане на ръководството на Инспектората;
   • Организира и координира единната информационна система на Инспектората;
   • Изготвя и актуализира длъжностното и поименно разписание на Инспектората и длъжностните характеристики на служителите;
   • Изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето, прекратяването на трудовите правоотношения и др. актове;
   • Изготвя, оформя и съхранява личните трудови досиета и другите документи във връзка с трудовите правоотношения на служителите;
   • Организира дейностите по управление на човешките ресурси, по атестирането на служителите, по обучението и повишаването
    на професионалната квалификация;
   • Организира и осъществява деловодната дейност на Инспектората, като получава, обработва и предава входящата кореспонденция,
    обработва и изпраща изходящата кореспонденция;
   • Обработва, систематизира и съхранява деловодния архив на Инспектората;
   • Води регистър на съставените актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ и Констативни протоколи /КП/
    и движението на административнонаказателните преписки;
   • Взаимодейства с останалите отдели, както и с външни институции и организации.