so logo new

logoSi

  Правомощия и компетенции

  Столичен инспекторат осъществява контрол върху нормативните актове на Столичен общински съвет в цялост или на части от тях.

   
  Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

  Най-често срещани нарушения са:

  # транспортирането на строителни материали и отпадъци, земни маси и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или чергила

  # излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част

  # неизпълнение на задължението от собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи

  # неизпълнение на задължението от собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите

  # изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци извън местата, определени за това.

  # натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки

  # извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без поставена плътна ограда

  # смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово разпространени отпадъци; отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло и опасни отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране

   
  Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

  Най-често срещани нарушения са:
  # извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района

  # неизпълнението на задължението на лицата, извършващи търговия на открито на терен публична общинска собственост, при проверка да представят на контролните органи разрешение за ползване на място


  # извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост с промишлени стоки

  # разполагането на подвижни съоръжение /маси и столове за консумация на открито; хладилни витрини; щендери и стелажи/ пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост без: разрешение за ползване на място; индивидуална схема, указваща заеманата площ; платена такса

  # неизпълнението на задължението на лицата, извършващи търговия на открито в имот частна собственост, при проверка да представят на контролните органи заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост

  Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община се определят условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Столична община

  Най-често срещани нарушения са:

  # ползване на фирмени надписи без разрешение за поставяне от компетентен орган

  # ползване на рекламни елементи без разрешение от главния архитект

  # извършване на рекламна дейност без заповед на кмета на общината

  НАРЕДБА за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

   

  Най-често срещани нарушения са:
  # ползването не по предназначение на общински имоти и или имущество, предназначени за общо ползване, освен в случаите на получено предварително съгласуване или разрешение по съответния ред

  Наредба за организация на движението на територията на Столична община Най-често срещани нарушения са:

  # движението, и престоя на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища

  # нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя  на ППС и/или пешеходци

  Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

  Най-често срещани нарушения са:

  # отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган

  # нанасянето на повреди върху растителността в обществените зелени площи

  Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

  Най-често срещани нарушения са:

  # нарушаване на забраната за паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.

  Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

  Най-често срещани нарушения са:

  # неосигуряване на безопасна проходимост при извършване на аварийни ремонти от страна на експлоатационните дружества

  Закон за ветеринарномедицинската дейност

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по отношение на изискванията към собствениците на домашни любимци да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация, както и да вземат мерки животните да не създават опасност за хора и други животни; при извеждането на кучета да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят при проверка; извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета без намордник; разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

   

  Изборен кодекс

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол върху спазване на задължението на политическите партии, коалиции и инициативни комитети да премахнат в 7-дневен срок от приключване на изборния ден поставените от тях агитационни материали

   

  Столичен инспекторат осъществява контрол и отчетност върху изпълнението на договорите, които Столична община е сключила за дейностите по лятно и зимно почистване и поддържане на територията на Столична община

  Закон за управление на отпадъците

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол върху изпълнението на забраните: за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места; изхвърлянето на отпадъци за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци или смесването им с други видове отпадъци; изгаряне или други форми на нерегламентирано третиране на отпадъци

  Закон за чистотата на атмосферния въздух

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол върху спазване на изискването да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух при извършване на строителни и ремонтни дейности, дейности по разрушаване на сгради или при транспортиране на насипни товари, строителни отпадъци и земни маси.

  Закон за защита от шума в околната среда

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол относно спазването на забраната за излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. в почивните и празничните дни.

  Закон за защита на животните

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол относно регистрацията и идентификацията на животните, както и изоставянето на животни, като форма на жестоко отношение.