so logo new

logoSi

  Защита на личните данни

   

  Обща информация

  Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните.

  Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

  Столичен инспекторат в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.


  Информация относно Администратора на лични данни

  Наименование: Столичен инспекторат към Столична община
  Седалище и адрес на управление:  ул. “Париж“ № 5, гр.София - 1000
  Данни за кореспонденция:  ул. “Париж“ № 5, гр.София – 1000
  Телефон:  02 9377 230
  Web site:  www.inspectorat-so.org

  Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

  Име:  Силвия Паунова 
  Данни за кореспонденция:  ул. “Париж“ № 5, гр.София - 1000
  E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

  Столичен инспекторат събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.


  Подаване на жалба

  В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

  Наименование: Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
  Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
  Телефон: 02 9153 518
  Web site: www.cpdp.bg
  E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Право на достъп

  Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.
  Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като Столичен инспекторат си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


  Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

  Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.
  Вие имате право да поискате от Столичен инспекторат изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
  • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е налице законово основание за тяхното обработване;
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Столичен инспекторат или Столична община

  Столичен инспекторат няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

  Имате право да изискате Столичен инспекторат да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

  • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Столичен инспекторат да провери точността на личните данни;
  • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  • Столичен инспекторат не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Столичен инспекторат имат преимущество пред интересите Ви.


  Правно основание за обработването

  Контролните функции, които осъществяваме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде извършена контролната дейност според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Столичен инспекторат събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.


  Срокове за съхранение на личните данни

  Столичен инспекторат съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидените срокове.

  Получатели или категории получатели на лични данни

  Категориите получатели на лични данни, които Столичен инспекторат предоставя извън организацията:

  • На публични органи (Органи на съдебната власт, Министерство на Вътрешните работи, други контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
  • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столичен инспекторат и по негово нареждане или възлагане).

  Принципи при събирането, обработването и съхраняването

  При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Столичен инспекторат се ръководи от следните принципи:

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Ограничение на целите на обработване;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
  • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни


  Други

  Столичен инспекторат не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

  Като потребители на официалната електронна страница на Столичен инспекторат може да разглеждате страниците му, без да въвеждате лични данни.

  В случай, че подавате сигнал на посочения в страницата електронен адрес, Ви уведомяваме, че предоставените със сигнала лични данни, необходими за да не се счита той за анонимен, не се използват повторно за цели, несъвместими с конкретно заявените.

  Столичен инспекторат е администратор на лични данни. Столичен инспекторат събира и обработва лични данни, необходими за осъществяване на нормативно установените му функции. Личните данни се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на лични данни по незащитени канали. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

  Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби. Столичен инспекторат не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

  Столичен инспекторат променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което - актуалното състояние на защита се публикува на настоящата страница заедно с датата на актуализация.