so logo new

logoSi

  Статут

  Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

  Съгласно правомощията си, Инспекторатът осъществява контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Столичната община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община или от Столичен общински съвет. Същевременно с това, Инспекторатът съдейства в рамките на правомощията си и на всички лица на територията на Столична община при предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред. Изпълнявайки функциите си, служителите на Инспектората осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дават писмени предписания, следят за изпълнението им и осъществяват административнонаказателна дейност по предвидения ред в Закона за административните нарушения и наказания.

  Задачите се изпълняват самостоятелно или във взаимодействие с други общински и държавни органи. При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от общинската администрация, районните администрации, общинските предприятия и еднолични търговски дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища, както и всяко друго необходимо съдействие.

  Инспекторатът е организиран структурно на две нива – двадесет и четири районни инспектората и централна администрация, която включва специализирани отдели и сектори, и обща администрация.

  Функциите на отделите и секторите в централната администрация са следните:

  Сектор "Правно обслужване" - подпомага Директора и служителите на Инспектората за законосъобразно осъществяване на правомощията им; изготвя правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения; осъществява процесуално представителство на Инспектората пред съда.

  Сектор „Счетоводство“ отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол, счетоводството и отчетността в Инспектората в съответствие с разпоредбите на българското законодателство; осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията по нормирането и заплащането на труда на служителите и изготвя месечните ведомости за заплати на служителите;
   
  Отдел „Оперативен център с мобилни групи“ - координира и ръководи оперативно и денонощно работата на Столичен инспекторат чрез вътрешната информационна система на Инспектората, както и работата на инспекторите и фирмите-изпълнители по дейност „Чистота“; Приема денонощно и оперативно насочва по компетентност неспешни сигнали; Осъществява оперативна връзка между централната администрация на Инспектората и районните администрации на Столична община по отношение чистотата и управлението на отпадъците на територията на СО; Взаимодейства с експлоатационните дружества, оперативния дежурен на Дирекция Аварийна помощ и превенция, оперативния дежурен на Столичния Съвет по сигурност, органите на реда, тел. 112, и др., свързани с дейността на Столичен инспекторат.
   
  Отдел „Оперативен контрол“ включва следните сектори:

  Сектор "Контрол на замърсяване от строителството“ осъществява контрол и дава методически указания на районните инспекторати по отношение на контрола по опазването на чистотата и инфраструктурата при дейността на строителните обекти и транспортирането на строителни материали и отпадъци.

  Сектор "Контрол на районните инспекторати" осъществява директен оперативен контрол върху дейността на инспекторите в районните инспекторати; осъществява координация по оказване на методична помощ при изпълнение на служебните задължения на служителите в районните инспекторати и при решаване на проблеми по контролната дейност

  Отдел "Контрол по опазване на околната среда" включва следните сектори:

  Сектор "Анализ и отчетност" - анализира и отчита дейността на фирмите по изпълнението на Договорите за възлагане на обществена поръчка за дейност „Чистота”, както и изпълнението на годишната задача на Столична община по дейност „Чистота“

  Сектор „Инвестиционен контрол“ – осъществяват второ ниво контрол и дават методически указания на районните инспекторати по отношение на контрола върху изпълнението на дейностите по Договорите, сключени между Столична община и фирми-изпълнители за дейност „Чистота“.

  Сектор "Контрол на компонентите и факторите на околната среда"- контрол и дава методически указания на районните инспекторати по прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове и нормативните актове на Столичен общински съвет, свързани с компонентите и факторите на околната среда и управлението на отпадъците; Звено „Медицинска екология“ извършва контрол по разпоредбите, свързани с кучетата – домашни любимци от Закона за ветеринарномедицинската дейност и по Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община.
   

  Отдел „Контрол на общинската инфраструктура“ включва следните сектори:

  Сектор „Общинска инфраструктура“ - осъществява контрол и дава методически указания на районните инспекторати по прилагане на разпоредбите свързани със задълженията на експлоатационните дружества при аварийни ремонти за възстановяване на настилката и осигуряване на безопасна проходимост за гражданите; извършва мониторинг на състоянието на общинската инженерна инфраструктура, вкл. на дъждоприемните шахти, уличното осветление, уличните настилки, ограничителните елементи, светофарните уредби, вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка, и сигнализира компетентните органи.

  Сектор „Контрол на паркирането“ - осъществява контрол и дава методически указания на районните инспекторати по отношение разпоредбите, свързани с монтирани антипаркинг елементи върху терени- общинска собственост и разпоредбите, свързани с навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на зелената система на Столична община, както и по отношение на излезлите от употреба моторни превозни средства.

  Отдел „Контрол на търговската и рекламната дейност“ включва следните сектори:

  Сектор „Контрол на търговската дейност“ – осъществява контрол и дава методически указания на районните инспекторати по прилагане на разпоредбите, свързани със законосъобразното използване на терените – общинска собственост /тротоари, площади, пешеходни алеи, паркове, градини/ при разполагане на подвижни съоръжения /маси, столове, хладилни витрини, щендери и стелажи/ пред стационарни търговски обекти и при извършване на търговия на открито; контрол по законосъобразното провеждане на масови мероприятия на открито.

  Сектор "Контрол на рекламната дейност" - осъществява контрол и дава методически указания на районните инспекторати по прилагане на разпоредбите за законосъобразното поставянето на рекламни елементи, фирмени надписи и други информационни елементи, и за извършване на рекламна дейност на територията на Столична община; осъществява контрол върху спазване на задължението на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да премахват в срок, поставените от тях агитационни материали.

  Отдел „Административно и информационно обслужване“ включва следните сектори:

  Сектор „Обща администрация, информационно обслужване и деловодство“ - организира, контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията; организира и координира единната информационна система на Инспектората; организира и осъществява деловодната дейност на Инспектората, като получава, обработва, регистрира и предава входящата кореспонденция, и изпраща изходящата кореспонденция, свързана с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и други документи.

  Сектор „Човешки ресурси и квалификация“ – изготвя и актуализира длъжностно поименно щатно разписание на Инспектората и длъжностните характеристики на служителите; актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовото правоотношение, и други актове свързани с тази дейност; съхранява личните трудови досиета и другите документи във връзка с трудовите правоотношения на служителите на Инспектората и организира дейностите по управление на човешките ресурси, по атестирането на служителите, по обучението и повишаването на професионалната им квалификация.