logoSO

logoSi

  Статут

  Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

  Съгласно правомощията си, Инспекторатът реализира контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Столичната община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община или от Столичен общински съвет. Същевременно с това, Инспекторатът съдейства в рамките на правомощията си и на всички лица на територията на Столична община при предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред. Изпълнявайки функциите си, служителите на Инспектората осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дават писмени предписания, следят за изпълнението им и осъществяват административно наказателна дейност по предвидения законов ред.

  Задачите си Инспекторатът изпълнява самостоятелно или във взаимодействие с други общински и държавни органи. При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от общинската администрация, районните администрации, общинските предприятия и търговските еднолични акционерни дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища, както и всяко друго необходимо съдействие.

  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

  СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  Приет с Решение No 344 от 26.06.2008 г. по Протокол No 15 на Столичния общински съвет

  РЕШЕНИЕ No 344 от 26.06.2008 г. по Протокол No 15 на Столичния общински съвет.

  За приемане на промяна в структурата на Столичен инспекторат и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат.
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 37 от Закона за административните нарушения и наказания

  ВИЖТЕ ДОКУМЕНТА

  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 2019 | Дизайн и разработка: Comtechsys