so logo new

logoSi

  Разделно събиране на различните потоци отпадъци

  Отпадъци от опаковки – хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло

  Отпадъци от опаковки – хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло

  Столична община има сключени договори с три организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за организиране и обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Столична община:

  „Екобулпак България“ АД -  https://www.ecobulpack.bg/

  „Екопак България“ АД - https://www.ecopack.bg/

  „Булекопак“ АД - https://www.bulecopack.com/

  Въведените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за гражданите са:

  • дву контейнерна - една точка се състой от 1 бр. жълт и 1 бр. зелен контейнер. Такава е системата в 16 района: Надежда, Сердика, Красна поляна, Илинден, Възраждане, Витоша, Лозенец, Изгрев, Слатина, Люлин, Подуяне, Връбница, Банкя, Панчарево, Подуяне, Нови Искър и Искър.
  • три контейнерна /една точка се състой от 1 бр. син, 1 бр. жълт и 1 бр. зелен контейнер/. Такава е системата в 8 района: ”Средец”, ”Триадица”, ”Оборище”, ”Красно Село”, “Младост“, “Студентски“, „Овча купел“ и „Кремиковци“.

  Броят на съдовете от системата се определя в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, където е записано, че „за населени места с жители“:

  - над 100 000 жители, за всеки 750 жители се осигурява една точка с минимален общ обем 3300л.“;

  - за райони от 50 000 до 100 000 жители се осигурява една точка за всеки 550 жители;

  - за райони с под 50 000 жители се осигурява за всеки 350 бр. жители;

  Точките са разположени на подходящи места по улиците за обхващане на съответния брой жители регистрирани по настоящ адрес в 24- те района на Столична община. Съгласно сключените договори ново допълване и актуализация на местата и броя на съдовете в районите се прави в началото на всяка календарна година, в съответствие с предоставени данни на ГД „ГРАО“ на МРРБ за броя жители по настоящ адрес в районите през изтеклата година.

  • Обслужването на офиси, административни сгради, регистрирани етажни собствености, и други генератори на опаковки се извършва с контейнери и/или с чували след подадена заявка до организацията, обслужваща съответния район.

  Повече информация може да бъде намерена на следния линк https://www.ecobulpack.bg/informacziya-za-firmi/

  https://www.ecobulpack.bg/informacziya-za-grazhdani/, както и на интернет страниците на другите две организации.

  • Търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки са задължени да събират разделно отпадъците, които се образуват в резултат на осъществяваната от тях дейност, но имат възможност да избират начина на предаването им. Задълженията им са разписани в чл. 21, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Наредбата може да бъде намерена на следния линк https://inspectorat-so.org/documents/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8
  • Модел „От врата на врата“

  Прилага се в крайградските жилищни зони в районите: „Овча купел“, „Кремиковци“ и „Банкя“. На всяко желаещо домакинство се предоставят контейнери и/или чували – жълти, сини и зелени за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

   

  Текстилни материали и облекла

  Столична община има сключени договори с две фирми за изграждане на системата за разделно събиране на облекла и текстилни материали с основни генератори домакинствата:

  „Тексайд България“ ООД  - https://texaidbg.texaid.com/bg/nachalo.html

  „Техсайкъл“ ООД  - https://texcycle.bg/

  На територията на Столична община са разположени 81 броя подходящи контейнери със заключващ механизъм, за да не се изваждат отпадъци от тях.

  Събраните от контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техните площадки, на които се извършва сортиране. Разделят се по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите са нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Това което остава след сортирането се балира и се предава на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали например /дънки и бял текстил/ се сортират по цвят, изрязват се копчета и ципове и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

  Списъците с местата, на които са разположени контейнерите на двете фирми са качени на интернет страниците на двете фирми:

  https://texcycle.bg/#find-a-bin

  https://texaidbg.texaid.com/bg/kontejneri-za-sbirane.html

  както и на страницата на Столичен инспекторат на следния линк

  https://inspectorat-so.org/images/2019/11/2019-11-1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8.pdf

  Опасни отпадъци

  Столична община има организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата от 2012г. Тези отпадъци с опасни свойства не трябва да се включват в общия поток битови отпадъци, тъй като влияят отрицателно върху здравето на хората, замърсяват околната среда и нарушават нормалната експлоатация на депата.

  Основните групи опасни отпадъци, образувани от домакинствата са:

  • Лакове и бояджийски материали;
  • Живак и живаксъдържащи уреди;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти / лекарства с изтекъл срок на годност/.

  Това са продукти, които се използват в ежедневието или при ремонтни и строителни дейности в домакинството. След като отпадне необходимостта от тяхното използване може да се предадат чрез системата.

  В рамките на системата фирма „Балбок Инженеринг“ АД събира отпадъците по два начина:

  • чрез мобилен събирателен пункт – веднъж месечно като са обхванати всички райони на Столична община. Това е оборудвано транспортно средство, отговарящо на изискванията за превоз на опасни товари, снабдено със съдове за събиране на всички видове опасни отпадъци, попадащи в обхвата на системата.

  Периодично през годината също така се провеждат и тридневни кампании /в три последователни дни/ в различни райони.

  Годишния график може да видите ТУК.

  • индивидуално всеки гражданин може да се обади на телефона на фирмата 0700 11 750, където да направи заявка за извозване на събраните от домакинството опасни отпадъци.

  !!!!Важно е да се знае, че лекарства се приемат само в събирателния мобилен пункт.!!!

  Електронната листовка може да видите ТУК.

  Зелени отпадъци от частни дворове и градини

  В крайградските райони на София има обособени места, където гражданите да могат да си изхвърлят зелените отпадъци, образувани от частни дворове и градини - листа, треви, клони, храсти, стебла от растения и др. На тези места се оставят единствено зелени отпадъци и те не се смесват с други потоци отпадъци, например строителни, едрогабаритни, почва, пръст, камъни и др. Такива има на следните адреси:

  - р-н „Връбница“ – с. „Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 36;

  - р-н „Кремиковци“  - с. Яна, ул. „Св. Ана“, кв. Челопечене, ул. „Гилица“;

  - район „Панчарево“ – с. Лозен, ул. „Кайгана“ ъгъла с ул. „Съединение“.

  Местата със зелените отпадъци се почистват и събраните отпадъци се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров. От тях чрез преработка се получава компост. Този компост се използва за торене на градини, междублокови пространства и др. тревни площи.

  В районите „Нови Искър“, „Връбница“, „Надежда“, „Кремиковци“ и „Искър“ има разположени контейнери 4 м3 /метални/, в който също може да се изхвърлят зелени отпадъци.

  В останалите райони на Столична община, зелени отпадъци може да се оставят в чували до контейнерите за битови отпадъци. От тези места се събират от фирми изпълнители със специализирана техника и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м.Хан Богров. 

  Биоотпадъци - хранителни и кухненски

  Биоотпадъци, които се образуват от училища, детски градини, детски кухни, търговски обекти, пазари, ресторанти, заведения за обществено хранене, хотели и други се събират разделно и се предават на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ или на фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. Тези обекти са задължени да определят отговорни лица, да не ги смесват с другите потоци отпадъци и да ги предават за последваща преработка.

  Гуми- излезли от употреба

  Столична община има сключен договор с организация за оползотворяване на ИУГ „Норд Гуми“ ЕАД за осигуряване на три площадки за предаване на гуми от страна на гражданите. Приемането на старите гуми се извършва само от гражданите / на генерираните от тях 8 броя гуми годишно и не повече от 4 гуми наведнъж/ при условия, определени от обектите и площадките, които се намират на следните адреси:

  - гр. София, бул. "Илиянци" № 6;

  - гр. София, жп гара София-Север;

  - гр. София, район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51.

  В сезона на смяна на автомобилните гуми гражданите могат да се освободят от излезли от употреба гуми като ги оставят безплатно в автосервизите, както и на една от 31 временни площадки, които се откриват в 13 района. Повече информация е публикувана в секция „Кампании“.

  Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми), в които се извършва смяна на гуми  са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми. Задължени са и да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите, както да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.

  Електронно и електрическо оборудване- излязло от употреба.

  Столична община има сключени договори с две организации, притежаващи разрешение за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване „Екобултех“ АД за районите „Красна поляна“ и „Овча купел“ „Елтехресурс“ АД за всички останали райони на територията на Столична община. Двете организации събират следните категории електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/:

  1. големи и малки домакински уреди;
  2. информационно и телекомуникационно оборудване;
  3. потребителски уреди;
  4. осветителни тела, включително луминисцентни лампи;
  5. електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;
  6. автомати;
  7. уреди за мониторинг и контрол;
  8. електрически и електронни инструменти;
  9. медицински устройства и др.

  Всяко физическо лице може да се обади на техните телефони и да си даде заявка за извозване на събраните от него излезли от употреба електронни и електрически отпадъци. Освен по телефон чрез заявка, всеки може сам да предаде събраното ИУЕЕО като го занесе до контейнер, разположен от организацията в определен район на СО.

  Повече информация за "Елтехресурс" АД може да намерите тук https://eltechresource.com/
  Повече информация за "Екобултех“ АД може да намерите тук http://www.ecobultech.com/

  Отработени моторни масла

  Столична община има организирана система за разделно събиране на отработени масла, за което има сключен договор за събирането им с фирма „Норд Масла“ ЕАД. Отработените масла се предават само на местата за смяна на отработени масла на територията на Столична община, както и на следните две площадки:

  - гр. София, местност НПЗ „Изток“, п. з. „Горубляне“;

  - гр. София, ж. п. Гара София север;

  Батерии и акумулатори - негодни за употреба

  Столична община има организирана система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори / НУБА/, за което има сключен договор с фирма „Екобатери“ АД и „Нуба Рециклиране“ АД. Събирането на НУБА се извършва чрез съдове, разположени в търговски и административни сгради.

  Повече информация може да се намери тук http://www.ecobatterybg.com/, https://www.nuba.bg/