Как да се изхвърлят правилно отпадъци в София

dnevnik

17.8.2017 г.
Зелени, опасни, строителни, електронни, битови, рециклируеми – това са видове отпадъци, за чието изхвърляне има конкретни правила, които гражданите трябва да знаят. Има и организирана система за събирането и извозването им, обичайно въведена от Столична община. За тях обяснява подробно директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева в интервю за БТА.
Известно е, че е въведена система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци в цветни контейнери. Затова гражданите нямат право да изхвърлят в сивите контейнери хартия, картон, пластмаса, метал и опаковки.
Но също така домакинствата не трябва да изхвърлят в общия контейнер и едрогабаритните отпадъци, строителните отпадъци от малки и частични ремонти; пепел и сгурия; зелени отпадъци от частни дворове и градини /зелени биоотпадъци/. Тези категории отпадъци трябва да бъдат поставяни до сивата кофа, подчертава Георгиева.
Разделното събиране, там, където се генерират отпадъците - в домовете ни, трябва да бъде извършвано по различен начин, защото крайната точка, до която трябва да достигнат отпадъците, не е еднаква.
Едрогабаритните отпадъци
Едрогабаритните отпадъци, т.е. мебелите /столове, маси, легла, дивани и т.н./ се събират и транспортират по график, различен за 24-те административни района на София, който е публикуван на интернет страницата на Столичния инспекторат, както и на районните администрации, информира Георгиева. Информация за графиците може да бъде намерена и на телефонния номер на оперативния център на Инспектората 02/987 5555.
Едрогабаритните отпадъци трябва да бъдат изхвърляни до съдовете за смет, но само на съответните дати, определени за съответния район. Това обаче масово не се спазва от гражданите, коментира Веска Георгиева. Тя уточни, че камионът, който събира едрогабаритните отпадъци, е различен от този, който събира отпадъците от кофите. Мястото на едрогабаритните отпадъци не е в завода за отпадъци, а на лицензираното депо "Враждебна".
Много хора си оставят едрогабаритния отпадък до контейнера и изобщо не се интересуват от графика за извозване, посочи Георгиева. Тя подчерта, че в София има над 21 000 контейнери за отпадъци и не може във всеки един момент да очакваме, че фирмите ще ги извозят в същия ден, когато сме изхвърлили отпадъка.
Директорът на Инспектората даде пример със Западна Европа, където гражданите са длъжни сами да закарат едрогабаритните си отпадъци на определени места, които доста често се намират извън града. Подобна организация един ден ще дойде и у нас, коментира Георгиева.
Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и автомобилни гуми
Печките и хладилниците не са едрогабаритни отпадъци. Те спадат към категорията "излязло от употреба електронно и електрическо оборудване", което не трябва да се оставя до контейнерите за смет. Определени фирми събират от домовете подобно оборудване.
Специални фирми събират и автомобилните гуми, които също не трябва да се изхвърлят в общия отпадък. Те се натрупват в дворовете на автомивки, автокъщи, автосервизи. Столичният инспекторат прави периодични проверки заедно с регионалните инспекции по труда и налага глоби. Много често автомобилните гуми се горят през зимата, което замърсява въздуха, който дишаме.
Строителните отпадъци
Строителните отпадъци са разделени на две големи групи в закона. Строителни отпадъци от строителство и разрушаване – към тях спадат отпадъците от големите строителни и инфраструктурни обекти, от новото строителство, от разрушаването на сгради. Тези строителни отпадъци не са отговорност на кмета на общината. Тяхното управление се регламентира в наредба на Министерския съвет за управление на строителни отпадъци и земни маси.
Отговорност на кмета са строителните отпадъци от малките ремонти в бита, както е записано в Наредбата по чистотата. При по-големи ремонти трябва да се наеме контейнер. Има много фирми, които предлагат такава услуга, Столичната община няма задължение да осигурява събирането и транспортирането на тези отпадъци.
Общината има задължението да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от малки ремонти от бита, които трябва да бъдат сложени в чували до съдовете за смет. Те обикновено се събират с едрогабаритните отпадъци и се транспортират до депо "Враждебна". Тези отпадъци не могат да бъдат събирани със сметосъбиращите камиони, защото ще ги повредят. Когато работниците на фирмата видят, че в контейнера има строителни отпадъци, те оставят съда на място.
Зелени или биоразградими отпадъци
Зелените или биоразградими отпадъци се делят на две подгрупи - зелени (тревите, храстите, клоните и шумата) и хранителни. Зелените отпадъци се извозват в инсталацията за компостиране на Хан Богров. Разкрити са 12 специално обособени пункта в крайградските райони на София, в които могат да се изхвърлят зелени отпадъци, припомни Георгиева.
Хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене, общинските детски градини, ясли, детски кухни се събират организирано, като обектите са длъжни да изхвърлят отпадъците от храни в кафяви кофи, които са им раздадени от Столичната община.
За домакинствата все още няма създадена такава организация, затова и те се изхвърлят в общите съдове.
Хранителните отпадъци от заведенията отиват в инсталация за биологично третиране.
Опасни отпадъци
Опасните отпадъци - от опаковки от битова химия, бои, лакове, кофи от латекс, лекарства, по никакъв начин не трябва да попадат в сивите кофи, нито в торбичка до кофите. Те трябва да бъдат предадени на специализираната фирма, с която Столичната община има договор и която разполага своя мобилен пункт на различни места в столицата по график. Той може да бъде намерен на интернет страницата на Столичния инспекторат. Все повече граждани предават организирано този тип отпадъци в съответните мобилни пунктове.
Екипът, който проследява графиците на сметосъбиращите фирми, следи дали фирмите си изпълняват графиците за сметосъбиране. По електронен път този график е въведен в общинската информационна система за управление на отпадъците.