За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

 

Район "Банкя"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май   График      
Юни График График График    
Юли График График  График 

График

График 

 
Август График  График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври    График  График    
Ноември   График       
Декември    График      
Район "Витоша"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май   График      
Юни График   График    
Юли  График  График График  График   
Август  График  График  График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График  График  График   График - дюзи  
Октомври  График  График График  График - дюзи   
Ноември  График  График График     
Декември  График График       
Район "Връбница"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График    
Май   График      
Юни График График График    
Юли График   График График 

График

График 

 
Август   График   График График - дюзи   
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври   График  График     
Ноември    График      
Декември    График      
Район "Възраждане"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График График
Април График График График График  
Май График График      
Юни График График График График  
Юли График График   График График   
Август График   График  График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График   График  График График - дюзи   
Октомври  График  График  График    
Ноември  График График       
Декември  График  График      
Район "Изгрев"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График  
Април График График График График  
Май          
Юни          
Юли График  График  График 

График

График

 
Август          
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември График   График      
Декември  График  График      
Район "Илинден"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари График График График График  
Март График График   График  
Април График График

График

График

График  
Май График График   График  
Юни График График График    
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август  График  График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври   График   График График - дюзи   
Ноември График   График      
Декември          
Район "Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График      
Май          
Юни График График График    
Юли График  График График 

График

График 

 
Август    График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври    График  График    
Ноември   График      
Декември    График      
Район "Красна поляна"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март

График

График - 1100л

График   График График
Април График График График График  
Май          
Юни          
Юли График  График  График  График   
Август    График  График  График - маркуч  
Септември График  График  График 

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври    График  График    
Ноември  График  График График     
Декември          
Район "Красно село"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График График
Април График График График

График

График

 
Май          
Юни       График  
Юли График   График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври    График  График    
Ноември График  График  График     
Декември          
Район "Кремиковци"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май          
Юни График График      
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График   График - дюзи  
Октомври    График  График    
Ноември    График      
Декември    График      
Район "Лозенец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График

График

Подлези

График График  
Април График График График    
Май График График      
Юни   График График    
Юли График  График  График     
Август  График График  График  График - дюзи   
Септември  График  График График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври   График   График    
Ноември График   График      
Декември  График  График      
Район "Люлин"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График    
Май          
Юни          
Юли График  График 

График 

График-Автоцистерна   
Август    График  График  График - маркуч  
Септември График  График  График 

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври   График   График    
Ноември  График  График График     
Декември          
Район "Младост"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График   График  
Май          
Юни   График График    
Юли График  График   График

 График

График

 
Август  График График  График 

График - дюзи 

 
Септември График   График  График

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври    График График  График - дюзи   
Ноември  График  График      
Декември  График  График      
Район "Надежда"
График​
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари График График График График  
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График   График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

График

График 

 
Август  График  График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График   График - маркуч  
Октомври   График   График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Ноември  График График       
Декември          
Район "Нови Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График    
Май   График   График  
Юни График График График График  
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември    График График  График - дюзи   
Октомври    График График     
Ноември   График       
Декември  График  График      
Район "Оборище"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График      
Юни   График График График  
Юли График  График  График   График  
Август    График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември  График График   График График - дюзи   
Октомври    График  График    
Ноември  График График       
Декември  График График       
Район "Овча купел"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График   График  
Май          
Юни   График График График  
Юли График  График  График 

График 

График

 
Август   График  График  График - дюзи   
Септември График   График График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври  График График   График    
Ноември График   График      
Декември  График  График      
Район "Панчарево"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График График  
Май          
Юни График График График    
Юли  График График  График 

График

График 

 
Август    График График  График - дюзи   
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври    График  График    
Ноември   График       
Декември    График      
Район "Подуяне"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График  
Април График График График График  
Май График График График
График миене на Учебни заведения
График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

 График

График

 
Август  График  График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График   График График 

График - маркуч 

График - дюзи

 
Октомври    График График     
Ноември График  График       
Декември  График  График      
Район "Сердика"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График   График  
Юни   График График График  
Юли  График График  График 

График 

График

 
Август   График   График

График - дюзи 

 
Септември График  График   График

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври  График  График График   График - маркуч  
Ноември  График График       
Декември          
Район "Слатина"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График

График

График

 
Май График График График График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

График

График 

 
Август      

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График  График  График  График - маркуч   
Октомври График  График    График - дюзи   
Ноември  График  График  График    
Декември  График График  График     
Район "Студентски"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График      
Май График График График    
Юни График График График    
Юли График   График График  График   
Август  График График   График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври График  График       
Ноември  График  График      
Декември  График  График      
Район "Триадица"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари  

График

График - център

     
Март


График

График-център

График  

График

График-център

 
Април

График

График- център

График

График-център

  График  
Май График График-център      
Юни График-Център

График-Център

График

График-Център

График

График-център  
Юли

График-Център

График

 График-Център

График

 График

 График-Център

График

 
Август

 График-Център

График

 График-Център

График

 График

 График - дюзи- Център

График - дюзи

График - маркуч-Център

График - маркуч

 
Септември

 График-център

График

 График-Център

График

 График

 График - маркуч

График - дюзи (Център)

 
Октомври

 График-Център

График

 График-Център

График

 График    
Ноември

 График

График-център

 График

График-център

     
Декември

 График-център

График

 График-център

График