За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

 

Район "Банкя"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май   График      
Юни График График График    
Юли График График  График 

График

График 

 
Август График  График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Витоша"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май   График      
Юни График   График    
Юли  График  График График  График   
Август  График  График  График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График  График  График   График - дюзи  
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Връбница"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График    
Май   График      
Юни График График График    
Юли График   График График 

График

График 

 
Август   График   График График - дюзи   
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Възраждане"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График График
Април График График График График  
Май График График      
Юни График График График График  
Юли График График   График График   
Август График   График  График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График   График  График График - дюзи   
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Изгрев"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График  
Април График График График График  
Май          
Юни          
Юли График  График  График 

График

График

 
Август          
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Илинден"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари График График График График  
Март График График   График  
Април График График

График

График

График  
Май График График   График  
Юни График График График    
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август  График  График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График      
Май          
Юни График График График    
Юли График  График График 

График

График 

 
Август    График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Красна поляна"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март

График

График - 1100л

График   График График
Април График График График График  
Май          
Юни          
Юли График  График  График  График   
Август    График  График  График - маркуч  
Септември График  График  График 

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Красно село"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График График
Април График График График

График

График

 
Май          
Юни       График  
Юли График   График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Кремиковци"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май          
Юни График График      
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График   График - дюзи  
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Лозенец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График

График

Подлези

График График  
Април График График График    
Май График График      
Юни   График График    
Юли График  График  График     
Август  График График  График  График - дюзи   
Септември  График  График График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Люлин"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График    
Май          
Юни          
Юли График  График 

График 

График-Автоцистерна   
Август    График  График  График - маркуч  
Септември График  График  График 

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Младост"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График   График  
Май          
Юни   График График    
Юли График  График   График

 График

График

 
Август  График График  График 

График - дюзи 

 
Септември График   График  График

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Надежда"
График​
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари График График График График  
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График   График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

График

График 

 
Август  График  График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График   График - маркуч  
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Нови Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График    
Май   График   График  
Юни График График График График  
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември    График График  График - дюзи   
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Оборище"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График      
Юни   График График График  
Юли График  График  График   График  
Август    График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември  График График   График График - дюзи   
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Овча купел"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График   График  
Май          
Юни   График График График  
Юли График  График  График 

График 

График

 
Август   График  График  График - дюзи   
Септември График   График График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Панчарево"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График График  
Май          
Юни График График График    
Юли  График График  График 

График

График 

 
Август    График График  График - дюзи   
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Подуяне"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График  
Април График График График График  
Май График График График
График миене на Учебни заведения
График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

 График

График

 
Август  График  График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График   График График 

График - маркуч 

График - дюзи

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Сердика"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График   График  
Юни   График График График  
Юли  График График  График 

График 

График

 
Август   График   График

График - дюзи 

 
Септември График  График   График

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Слатина"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График

График

График

 
Май График График График График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

График

График 

 
Август      

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График  График  График  График - маркуч   
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Средец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График

График

Трасе Тракия

  График  
Април График

График

График

График

График

График  
Май График

График

График

График

  График  
Юни График

График-Тракия

График

График - Тракия

График

График  
Юли  График График 

График-Тракия

График 

График   
Август  График

График-Тракия

График 

 График - Тракия

График

   
Септември  

График-Тракия

График 

График-Тракия

График 

График - маркуч

График - дюзи (Тракия) 

График - дюзи

 
Октомври          
Ноември          
Декември          
Район "Студентски"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График      
Май График График График    
Юни График График График    
Юли График   График График  График   
Август  График График   График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври          
Ноември          
Декември