За райони: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, Триадица - център.

 

Район "Банкя"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май   График      
Юни График График График    
Юли График График  График 

График

График 

 
Август График  График  График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври    График  График    
Ноември   График       
Декември          
Район "Витоша"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май   График      
Юни График   График    
Юли  График  График График  График   
Август  График  График  График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График  График  График   График - дюзи  
Октомври  График  График График  График - дюзи   
Ноември  График  График График     
Декември          
Район "Връбница"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График    
Май   График      
Юни График График График    
Юли График   График График 

График

График 

 
Август   График   График График - дюзи   
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври   График  График     
Ноември    График      
Декември          
Район "Възраждане"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График График
Април График График График График  
Май График График      
Юни График График График График  
Юли График График   График График   
Август График   График  График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График   График  График График - дюзи   
Октомври  График  График  График    
Ноември  График График       
Декември          
Район "Изгрев"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График  
Април График График График График  
Май          
Юни          
Юли График  График  График 

График

График

 
Август          
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври          
Ноември График   График      
Декември          
Район "Илинден"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари График График График График  
Март График График   График  
Април График График

График

График

График  
Май График График   График  
Юни График График График    
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август  График  График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври   График   График График - дюзи   
Ноември График   График      
Декември          
Район "Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График      
Май          
Юни График График График    
Юли График  График График 

График

График 

 
Август    График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври    График  График    
Ноември   График      
Декември          
Район "Красна поляна"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март

График

График - 1100л

График   График График
Април График График График График  
Май          
Юни          
Юли График  График  График  График   
Август    График  График  График - маркуч  
Септември График  График  График 

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври    График  График    
Ноември  График  График График     
Декември          
Район "Красно село"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График График
Април График График График

График

График

 
Май          
Юни       График  
Юли График   График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври    График  График    
Ноември График  График  График     
Декември          
Район "Кремиковци"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май          
Юни График График      
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември   График  График   График - дюзи  
Октомври    График  График    
Ноември    График      
Декември          
Район "Лозенец"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График

График

Подлези

График График  
Април График График График    
Май График График      
Юни   График График    
Юли График  График  График     
Август  График График  График  График - дюзи   
Септември  График  График График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври   График   График    
Ноември График   График      
Декември          
Район "Люлин"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График    
Май          
Юни          
Юли График  График 

График 

График-Автоцистерна   
Август    График  График  График - маркуч  
Септември График  График  График 

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври   График   График    
Ноември  График  График График     
Декември          
Район "Младост"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График   График  
Май          
Юни   График График    
Юли График  График   График

 График

График

 
Август  График График  График 

График - дюзи 

 
Септември График   График  График

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври    График График  График - дюзи   
Ноември  График  График      
Декември          
Район "Надежда"
График​
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари График График График График  
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График   График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

График

График 

 
Август  График  График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График   График - маркуч  
Октомври   График   График

 График - дюзи

График - маркуч

 
Ноември  График График       
Декември          
Район "Нови Искър"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График    
Май   График   График  
Юни График График График График  
Юли  График  График График 

 График

График

 
Август    График  График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември    График График  График - дюзи   
Октомври    График График     
Ноември   График       
Декември          
Район "Оборище"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График      
Юни   График График График  
Юли График  График  График   График  
Август    График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември  График График   График График - дюзи   
Октомври    График  График    
Ноември  График График       
Декември          
Район "Овча купел"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График   График  
Май          
Юни   График График График  
Юли График  График  График 

График 

График

 
Август   График  График  График - дюзи   
Септември График   График График 

График - маркуч

График - дюзи 

 
Октомври  График График   График    
Ноември График   График      
Декември          
Район "Панчарево"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График График График  
Май          
Юни График График График    
Юли  График График  График 

График

График 

 
Август    График График  График - дюзи   
Септември   График  График  График - дюзи   
Октомври    График  График    
Ноември   График       
Декември          
Район "Подуяне"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График График График  
Април График График График График  
Май График График График
График миене на Учебни заведения
График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

 График

График

 
Август  График  График График 

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График   График График 

График - маркуч 

График - дюзи

 
Октомври    График График     
Ноември График  График       
Декември          
Район "Сердика"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График График  
Май График График   График  
Юни   График График График  
Юли  График График  График 

График 

График

 
Август   График   График

График - дюзи 

 
Септември График  График   График

 График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври  График  График График   График - маркуч  
Ноември  График График       
Декември          
Район "Слатина"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График      
Март График График   График  
Април График График График

График

График

 
Май График График График График  
Юни График График График График  
Юли График  График  График 

График

График 

 
Август      

 График - дюзи

График - маркуч

 
Септември График  График  График  График - маркуч   
Октомври График  График    График - дюзи   
Ноември  График  График  График    
Декември          
Район "Студентски"
Месец Сметоизвозване Ръчно метене Машинно метене Миене Улични кошчета
Януари          
Февруари   График График    
Март График График   График  
Април График График      
Май График График График    
Юни График График График    
Юли График   График График  График   
Август  График График   График

График - дюзи

График - маркуч 

 
Септември График  График  График 

График - маркуч

График - дюзи

 
Октомври График  График       
Ноември  График  График      
Декември          
Район "Триадица"