Сектор ”Контрол на компонентите и факторите на околната среда” следи за състоянието на компонентите и факторите на околната среда, като осъществява контролна и административнонаказателна дейност, в рамките на статута и правомощията на кмета на Столична община, по прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове и нормативните актове на Столичен общински съвет, свързани с компонентите и факторите на околната среда, чистотата, управлението на отпадъците и зелената система на територията на Столична община; 

Към сектора е и звено „Медицинска екология“, което организира и провежда контролно-методични мероприятия по опазване на околната среда в лечебните заведения за хуманна и ветеринарно-медицинска помощ, аптеките, складовете за лекарствени средства и реактиви и по разделното събиране, временно съхранение и предаване за обезвреждане на опасните болнични отпадъци. Звеното извършва контрол по чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 59 от Закона за защита на животните и Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столичната община, в частта за Селскостопански животни.

Съгласно чл. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) компонентите на околната среда са:

  • атмосферният въздух,
  • атмосферата,
  • водите,
  • почвата,
  • земните недра,
  • ландшафтът,
  • природните обекти,
  • минералното разнообразие,
  • биологичното разнообразие и неговите елементи. 

Съгласно чл. 5 от ЗООС факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

 

Информационни листове за безопасност на препаратите за премахване на треви по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване.

 

Фирмите изпълнители, извършват дейност „Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване“ при подходящи метеорологични условия. За по- добри резултати при изпълнение на дейността могат да използват и подходящи препарати за премахване на тревите при стриктно спазване на условията посочени в Информационните листове за безопасност.
Третирането се извършва в часовете преди 07.30ч. или след 19.00ч., с цел избягване на масовия човекопоток, както и с необходим инвентар, техника и облекло и лични предпазни средства на работниците. Препаратите не застрашават здравето на хората, не оказват отрицателно въздействие върху пътните и тротоарни настилки и не замърсяват околната среда.
 
Използваните продукти са:
Раундъп класик Про ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 Глифоган 480 СЛ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 Глифозат 360-С ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 Наса ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Валсаглиф ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

Информационни листове за безопастност на препаратите за зимно почистване на територията на Столична Община

 

В началото на зимния период фирмите изпълнители за дейност „Чистота” представят в Столичен инспекторат информационни листове за безопасност на реагентите, които ще използват за зимно почистване и поддържане на територията на Столична община. Реагентите не трябва да са токсични, да не вредят на хората и животните, да не оказват вредно въздействие върху околната среда. Съгласно Директива 67/548/ЕЕС използваните химични продукти не са класифицирани като опасни. Използват се следните реагенти:


- Сол, морска, кристална, техническа за обезледяване на пътища при зимни условия /Натриев хлорид/;
- Калциев дихлорид;
- Айсмелт – гранулиран многокомпонентен противообледенителен материал с антикорозионни свойства.
- Магнезиев дихлорид и др.

 

Събиране на обработени масла,  излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ - ГРАФИК

СЪБИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА