СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА:

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

 • СПРАВКА ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ ПО КВИТАНЦИИ,  ГЛОБИ С ФИШ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛОБИ С ФИШ

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ - КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • СПРАВКА  - Общ брой съставени актове / АУАН /от инспектори на СИ за установяване на административни нарушения и издадени Наказателни постановления от Директора на СИ и изготвени проекти за Наказателни постановления /НП/, по  които административнонаказващ орган е СО

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ СЪСТАВЕНИ АУАН ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ /АУАН/ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО СЕКТОР „КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ“

 • ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО

 • ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ НА НЕСПЕШНИ СИГНАЛИ КЪМ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА:

 • ЦЕЛИ ЗА 2017 Г.
 • КОНТРОЛНА И ЦАНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • КОНТРОЛ НА ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • СПРАВКА - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ И КВИТАНЦИИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 •  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ - ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИТЕ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ - ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • СПРАВКА ЗА КОНТРОЛНАТА И ЦАНКСИОННА ДЕЙНОСТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ ( ОТ АКТЪР-ОФИС)
 • ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)
 • ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И СРАВНЕНИЕ ПО ГОДИНИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА:

 • ЦЕЛИ ЗА 2016 Г.
 • ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧЕН НСПЕКТОРАТ КЪМ СО

 • ПЛОЩ НА БУЛЕВАРДИ И УЛИЦИ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В ОБХВАТА НА ЛЕТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ НА ФИРМИТЕ ОПЕРАТОРИ

 • НАРЕДБИ И ЗАКОНИ,по които Столичен инспекторат към СО има контролни функции

 • ОБХВАТА НА ДОГОВОРИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ, съгласно Заповеди на Кмета на Столична община: СТОЛИЧНА ОБЩИНА 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 • НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ПО РАЙОНИ НА ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"

 • КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 • СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ ПО РАЙОНИ

 • СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛОБИ С ФИШ ПО РАЙОНИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

 • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ /АУАН/ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ