СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение No 4 по Протокол No 36 от 13.01.2005 г., изм. и доп. с Решение No 676 по Протокол No 24 от 13.11.2008 г., Решение No 31 по Протокол No 30 от 29.01.2009 г., доп. с Наредба No 1 за обществения ред на територията на Столична община - приета с Решение No 152 по Протокол No 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. с Решение No 501 по Протокол No 45 от 29.07.2009 г., Решение No 450 по Протокол No 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение No 717 по Протокол No 71 от 6.11.2014 г. (в сила от 1.03.2015 г.), изм. и доп. - Решение No 495 по Протокол No 86 от 23.07.2015 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА