СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение No 332 по Протокол No 48 от 19.05.2005 г., изм. с Решение No 3 по Протокол No 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение No 515 по Протокол No 83 от 13.07.2006 г., изм. и доп. с Решение No 709 по Протокол No 88 от 28.09.2006 г., изм. и доп. с  решение No 250 по Протокол No 105 от 12.04.2007 г., Решение No 364 по Протокол No 107 от 26.04.2007 г., Решение No 502 по Протокол No 110 от 31.05.2007 г., доп. с Решение No 645 по Протокол No 113 от 12.07.2007 г., изм. и доп. с Решение No 82 по Протокол No 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение No 378 по Протокол No 16 от 10.07.2008 г.), Решение No 301 по Протокол No 14 от 12.06.2008 г., Решение No 378 по Протокол No 16 от 10.07.2008 г., Решение No 460 по Протокол No 17 от 24.07.2008 г., Решение No 630 по Протокол No 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение No 153 по Протокол No 35 от 12.03.2009 г., доп. с Наредба No 1 за обществения ред на територията на Столична община - приета с Решение No 152 по Протокол No 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. - Решение No 494 по Протокол No 45 от 29.07.2009 г., Решение No 419 по Протокол No 70 от 22.07.2010 г., Решение No 108 по Протокол No 84 от 24.02.2011 г., Решение No 148 по Протокол No 12 от 22.03.2012 г., Решение No 320 по Протокол No 19 от 28.06.2012 г., Решение No 457 по Протокол No 22 от 13.09.2012 г., Решение No 480 по Протокол No 24 от 20.09.2012 г., Решение No 634 по Протокол No 32 от 20.12.2012 г., Решение No 521 по Протокол No 48 от 26.09.2013 г., изм. - Решение No 4224 от 24.06.2014 г. на Адм. съд София-град, изм. - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение No 717 по Протокол No 71 от 6.11.2014 г., изм. - Решение No 9045 от 24.07.2015 г. на ВАС по адм. дело No 11689/2014 г., изм. - Решение No 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело No 4919/2015 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА