so logo new

logoSi

  Контрол на компонентите и факторите на околната среда” - ”ККФОС”

  Сектор ”Контрол на компонентите и факторите на околната среда” следи за състоянието на компонентите и факторите на околната среда, като осъществява контролна и административнонаказателна дейност, в рамките на статута и правомощията на кмета на Столична община, по прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове и нормативните актове на Столичен общински съвет, свързани с компонентите и факторите на околната среда, чистотата, управлението на отпадъците и зелената система на територията на Столична община; 

  Към сектора е и звено „Медицинска екология“, което организира и провежда контролно-методични мероприятия по опазване на околната среда в лечебните заведения за хуманна и ветеринарно-медицинска помощ, аптеките, складовете за лекарствени средства и реактиви и по разделното събиране, временно съхранение и предаване за обезвреждане на опасните болнични отпадъци. Звеното извършва контрол по чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 59 от Закона за защита на животните и Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столичната община, в частта за Селскостопански животни.

  Съгласно чл. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) компонентите на околната среда са:

  • атмосферният въздух,
  • атмосферата,
  • водите,
  • почвата,
  • земните недра,
  • ландшафтът,
  • природните обекти,
  • минералното разнообразие,
  • биологичното разнообразие и неговите елементи. 

  Съгласно чл. 5 от ЗООС факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

  В началото на зимния период фирмите изпълнители за дейност „Чистота” представят в Столичен инспекторат информационни листове за безопасност на реагентите, които ще използват за зимно почистване и поддържане на територията на Столична община. Реагентите не трябва да са токсични, д…Виж повече ...

  Фирмите изпълнители, извършват дейност „Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване“ при подходящи метеорологични условия. За по- добри резултати при изпълнение на дейността могат да използват и подходящи препарати за пр…Виж повече ...