Към 31.12.2016г. на територията на Столична община са установени като ИУМПС 8442 автомобила, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска или държавна собственост. При извършваните последващи проверки е констатирано премахването на 4847 ИУМПС и 159 бр. са минали годишен технически преглед (ГТП), с което е отпаднал критерият за определянето им като ИУМПС.
Със Заповед на Кмета на Столична община, кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Съгласно т. 2 от същата, екземпляр от заповедите се изпраща на Директора на Столичен инспекторат.
Към 31.12.2016г., в Столичен инспекторат е постъпила информация за издадени 2815 заповеди за принудително преместване. След издаването на заповедите са преместени доброволно от собствениците им още 988 ИУМПС.
Фирмите, с които Столична община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация, принудително са преместили на площадка за временно съхранение 773 ИУМПС.