Функции на сектор „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КВАЛИФИКАЦИЯ“:

 • Подпомага дейността на директора на Столичен инспекторат на Столична община при управление на човешките ресурси.
 • Изготвя и актуализира длъжностни и поименни разписания, съобразени с Класификатора на длъжностите в администрацията и решения на СОС за структурни промени в СИ към СО.
 • Изготвя доклади, относно структурата, числеността на персонала, работната заплата, в съответствие с нормативната база.
 • Разработва Вътрешни правила за работната заплата в СИ към СО.
 • Подготвя и комплектова всички необходими документи за обявяване и участва в провеждането на подбори за вакантни длъжности по трудови правоотношения.
 • Изготвя документите и отговаря за правилното провеждане на процедурите по възникване, изменяне и прекратяване на трудовите правоотношения, ползване на отпуски и изплащане на обезщетения на служителите в СО.
 • Изпраща в ТД на НАП уведомления по чл. 62, ал. 3 и 4 от Кодекса на труда.
 • Провежда начален инструктаж на новоназначените служители.
 • Заявява и води на отчет служебните карти и баджове на служителите в СИ към СО.
 • Подпомага дейността на директора на СИ към СО, изготвя проектозаповеди за налагане на дисциплинарни наказания на служители и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения на служители и извършва процедура по прилагането им.
 • Събира, обработва и съхранява информация за служителите на СИ към СО, като създава и поддържа служебни досиета и лични дела, картотеки, архиви и администрира база данни в „Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация“.
 • Участва в разработването на вътрешни правила, инструкции, заповеди и процедури по организацията и дейността на структурните звена в инспектората, свързани с управлението на човешките ресурси.
 • Организира процеса за изготвяне и връчване на длъжностни характеристики на служителите в СИ към СО.
 • Организира и координира оценяването на служителите в СИ към СО.
 • Организира и координира процеса по утвърждаване на графиците за сумирано изчисляване на работното време и отчитане на сумираното работно време на служителите. Изготвя заповеди за изплащането на положения нощен и извънреден труд.
 • Изготвя проектозаповеди за полагане на извънреден и нощен труд от служителите. Отчита положеният труд пред Инспекцията по труда.
 • Планира, организира чрез използване на рационални методи и форми и осъществява общото и специализирано обучение на служителите в СИ към СО.
 • Изготвя отговори на жалби, запитвания и молби по трудовоправни проблеми.
 • Издава служебни бележки, удостоверения и други документи, свързани с трудовата дейност на служителите.
 • Изготвя и заверява препис-извлечения от трудовите книжки за трудов стаж и подготвя документите на служителите, придобили право за пенсиониране.
 • Изготвя становища, експертни справки и отговори по различни критерии за проверяващи органи и др.
 • Подпомага директора на Столичен инспекторат на Столична община при провеждане на политиката и реализиране на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 • Съдейства за прилагане на стратегии, реформи и добри практики в процеса на модернизация на администрацията.
 • Секторът поддържа регистър на човешките ресурси