ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА

112 
www.112.mvr.bg

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

0700 13 233 
www.sofiatraffic.bg

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРА СТРУКТУРА

0700 13 020
www.api.bg 

 КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

0700 17 310
www.call.sofia.bg

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

0700 11 233 

СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ

0700 10 251 

СОФИЙСКА ВОДА

0800 12 121 
www.sofiyskavoda.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

0700 10 010 
www.cez.bg

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ

0700 11 111 
www.toplo.bg

 ОП ЕКОРАВНОВЕСИЕ

02 931 41 60
02 931 41 64
www.ecoravnovesie.com

СОФИЯГАЗ

0800 11 211 

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

0800 11 081 
www.dnsk.mrrb.government.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

0700 11 122
www.kzp.bg

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

0700 12 299
www.babh.government.bg

СОФСПРАВКА 

11 800
02 811 77 77
www.sofspravka.com

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

EКОПАК БЪЛГАРИЯ АД

02 / 401 91 00 
www.ecopack.bg

ЕКОБУЛПАК АД

02 / 434 16 12 
www.ecobulpack.com

БУЛЕКОПАК АД

02 / 944 19 00, 02 / 489 46 16
www.bulecopack.com 

 ЧИСТОТА - ИСКЪР ЕООД 

02 / 973 29 51
www.chistota-iskar.com

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД

0700 11 750
02 / 944 19 05
www.balbok.com 

ЕКОБУЛТЕХ АД

02 / 441 50 56 
02 / 441 50 57 
www.ecobultex.com

ЕЛТУХРЕСУРС АД

0800 14 100 
www.eltechresource.com

НОРД ГУМИ  ЕАД

02 / 806 61 21 
www.nordrecycling.com

ЕКОМЕДИАНА - 2010 АД

0886 799 550
0884 377 814 
www.ecomediana.bg

 НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД

02 / 971 39 41
0884 967 890
www.ubarecycling-bg.org

ЕКОБАТЕРИ АД

02 / 492 18 55 
www.ecobatterybg.com

Изпълнителна агенция по околна среда

факс: 02/ 955 90 15

e-mail: iaos@eea.government.bg
http://pdbase.government.bg