workС цел оптимизация на бизнес процесите и разходите, Столичен инспекторат изгради виртуална частна мрежа /VPN/, чрез която се осигурява достъп на изнесените работни места /Районни инспекторати, мобилна група и др./ до информационните ресурси. По този начин бе постигнато:

 • Използване на единна система за документо оборот
 • Достъп до специализирани продукти /софтуер за работни графици и др./
 • Достъп до деловодната система на СИ
 • Достъп до GPS системата за следене на автомобилите на фирмите - оператори в реално време
 • Чрез използването на open sourseтехнология, бе постигната оптимизаци на разходите, а изградената система покрива всички изисквания за сигурност при обмена на данни, без да се налагат инвестиции в допълнителни устройства и услуги.

Изградената единна информационна среда оптимизира дейността и координацията на служителите на Столичен инспекторат, като им даде възможност за пълен достъп до документите и преписките, съобразно дефинираните им в системата права.

Допълнителни преимущества на изградената система са:

 • Бърза и навременна информираност на всички служители на Столичен инспекторат, независимо от тяхното моментно местоположение и работно място
 • Намаляване на времето за обработване на преписки и сигнали
 • Намаляване на използването на хария

Операционна система с отворен код

От две години, работните станции в Районните инспекторати и Оперативния център са с инсталиран Linux Ubuntu.

linuxПредпоставките за интеграцията на open source решението бяха:

 • Високо ниво на сигурност
 • Минимални изискванив към хардуера
 • Гъвкаво управление на потребителите и техните права
 • Практическа невъзможност за заразяване от вируси и друг вредоносен код
 • Намаляване на разходите за поддръжка на работните станции
 • Намаляване на принудителния престой, поради нужда от намеса на системен администратор
 • Резултата от миграцията доведе до оптимизация на работните процеси и позволи изграждането на единна информационна система.

Единна GPS система за контрол на дейностите по чистотата

В последните две години, Столичен инспекторат изгради и внедри единна GPS система за контрол на дейностите по чистотата