При извършена проверка, днес инспекторите съставиха два акта за замърсяване на уличните платна в столицата.

Водачът на фирма " Вижън транс "ЕАД е управлявал товарен автомобил с неуплътнена каросерия, с което е допуснал замърсяване на бул. "Ботевградско шосе" в район "Подуяне", заради което получи акт.

Вторият акт бе съставен на техническия ръководител на строителен обек,коъто се намира  на ул."Българска морава" в район "Възраждане". Той беше допуснал камионът да излезе от обекта с непочистена ходова част и да зъмърси ул. "Партений Нишавски" и бул. "Скобелев".

И двата акта са съставени на основание наредбата за опазване на чистотата на територията на столицата.

Проверките продължават.

 

Дейността "Ринене" се извършва по уличните платна в София за втори път от началото на годината. Почиствата се улици и булеварди от кал и наноси. Тук можете да видите справката, актуална до ностоящия момент с имената на улиците, които се почистват. Справка 

По нареждане на кмета на Столичната община дейността по почистване на дъждопримните шахти продължава интензивно във всички райони на столицата. Фирмите ангажирани с почистването на София извършват почистване на вертикалната част, а екипи на „Софийска вода АД" отговаря за хоризонталната част, за да се осъществи пълна проходимост към канализационната мрежа. До настоящият момент от началото на годината са почистени 1758 броя решетки на дъждопримни шахти, което е 2 пъти повече в сравнение с предходната година.

Част от ръководния екип на Столичен инспекторат заедно със своя директор инж. Веска Георгиева посети изложението в София в Inter Expo Center  - Save the Planet  с четири основни акцента -Управление на отпъдъци и рециклиране, Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Контрол при бедствия и аварии.

   DSCN2621DSCN2618Изложението е едно от авторитетните събития в Югоизточна Европа и се провежда от 11 до 13 март. То представя екологични иновации, дава се платформа за обмен на идеи и представяне на  съвременни технологии. Служителите на инспектората  посетиха различни павилиони, свързани с дейността и интересa на работата.

 

 

На основание разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че постъпилите оферти за участие в обявената от Столичен инспекторат при Столична община открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на обучения за служителите на Столичен инспекторат към Столична община в изпълнение на проект „Развиване на ключови компетенции и подобряване на компютърните умения на служителите от Столичен инспекторат към Столична община", договор № М13-22-12/ 18.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд", ще бъдат отворени и разгледани на 12.03.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на Столичен инспектор към Столична община , находяща се в гр. София, ул. „Париж" 5.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.