На основание разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че постъпилите оферти за участие в обявената от Столичен инспекторат при Столична община открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на обучения за служителите на Столичен инспекторат към Столична община в изпълнение на проект „Развиване на ключови компетенции и подобряване на компютърните умения на служителите от Столичен инспекторат към Столична община", договор № М13-22-12/ 18.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд", ще бъдат отворени и разгледани на 12.03.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на Столичен инспектор към Столична община , находяща се в гр. София, ул. „Париж" 5.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

На основание разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че постъпилите оферти за участие в обявената от Столичен инспекторат при Столична община открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Столичен инспекторат в изпълнение на проект „Развиване на ключови компетенции и подобряване на компютърните умения на служителите на Столичен инспекторат към Столична община", договор № М13-22-12/ 18.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд", ще бъдат отворени и разгледани на 12.03.2015г. от 15:00 часа в административната сграда на Столичен инспекторат , находяща се в гр. София, ул. „Париж" 5.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Показанията са от мобилната система Vaisala и показват температурата на пътя и сцеплението в реално време. Данните са от кв. "Драгалевци"до х. "Алеко", Околовръстен път, кв. "Бояна" до м. "Златни мостове"  на 11.03.2015 г.

Темература на пътя - кв. "Драгалевци" - х. "Алеко"1.3

Сцепление на пътя - кв. "Драгалевци" - х."Алеко"

2.3

Температура на пътя на Околовръстен път

3.3

Сцепление на пътя - Околовръстен път

4.3

Сцепление на пътя кв. "Бояна" - м. "Златни мостове"

5.3

Температура на пътя - кв. "Бояна" - м. "Златни мостове"

6.3

Данните са направени от мобилната система Vaisala.Реални данни за сцеплените на настилката от пътя Драгалевци - х. Алеко

 

dragalevci - aleko tРеални данни за пътя Бояна - Златни мостове

 

р

boyana zlatni mostoveреални данни за пътя бул."Черни връх" и бул. "Околовръстен път"okolovrasten pat i 4erni vrah

Можете да видите състояниет на пътните плътна в район "Възраждане", за периода от 08:00 - 11:00ч. на 10.03.2015г.

 [hdplay videoid=4 height=300 width=400 playlist=Vyzrajdane]  [hdplay videoid=5 height=300 width=400 playlist=Vyzrajdane]