Пешеходният подлез под булевардите "България" и "Черни връх" и ул. "Фритьоф Нансен" се стопанисва от фирма "БИМ - 97". Същата има сключен договор със Столична община за безсрочно право на ползване. Фирмата има задължение да поддържа чистота на територията, като това включва дейностите миене, метене, изхвърляне на отпадъци.
Столичният инспекторат не контролира служителите на фирмата, която поддържа тази територия.

Продължава миенето в район "Средец". С автоцистерна с маркуч се мият улиците и тротоарите на "карета". Служители на фирмите-оператори мият и дезинфекцират кофите за отпадъци, почистват се и пътните знаци.

IMG 0737IMG 0735IMG 0736

От 2009 година до сега 6948 броя излезли от употреба автомобили са премахнати в София. Те са били установени като такива по прилаганата в Столична община процедура и са станали отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Прибирането им от обществена територия (или от собствениците им, или от фирмите, с които общината има сключени договори) намалява замърсяването на градската среда с отпадъци. Освен това е и превантивна мярка срещу образуването на локално замърсяване около местата, заети от тези стари и негодни за употреба автомобили.

Каква е процедурата?

Процедурата по установяване, стикиране и принудително преместване на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) е подробно описана в Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община в чл. 46 "Кметовете на районите назначават комисия с представители на Столичен инспекторат, районната общинска администрация и РУ на СДВР за установяване на ИУМПС, собствеността на терена и собствеността на ИУМПС.
На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание по образец.
Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец, в който се отбелязва датата на поставяне на стикера.
Собствениците на ИУМПС се уведомяват по реда на АПК, като при поискване от собственика или от упълномощено от него лице, им се предоставя екземпляр от протокола.
С поставянето на стикера за преместване на ИУМПС, започва да тече тримесечен срок за преместване на МПС.
Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3.
В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на превозното средство.
Заповедта се изпълнява от фирмите, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.
Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен и то не е намерено на посочения от него адрес, лицето се уведомява от кмета на района по установен начин – например чрез съобщение на табло за обявления, интернет страница и др.

Процедурата тече постоянно и напомняме на гражданите, че е в техен интерес да не изоставят негодните си за употреба автомобили на общинска или държавна територия и по този начин да замърсяват околната среда.

Със Заповед на Кмета на Столична община, кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на ИУМПС на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Съгласно т. 2 от същата, екземпляр от заповедите се изпращат на Столичен инспекторат, където се обобщава информацията и при поискване се предоставя на компетентните органи.

Как се мие в центъра?

На територията на столицата с автоцистерна с маркуч се измиват общо 19 000 дка улици и тротоари (улици с масов градски транспорт, с обществена значимост и вътрешно-квартални). Според плана за 2017 г. тези улици и тротоари ще бъдат измити 3 пъти с автоцистерна с маркуч. До настоящия момент по този начин са измити 19 366 дка, а територията, измита на дюзи, е 6 621 дка. Уличните платна се мият с дюзи 12 пъти годишно. Честотата на миене се формира от бюджетната рамка за летните дейности, приемана ежегодно от Столичния общински съвет. Конкретното планиране се извършва от фирмите-оператори до 25-то число на предходния месец.

Защо се налага затваряне на улици в центъра на София?
В измитата територия влиза и част от центъра на София. Централната градска част се мие на „карета“ всяка година. Дейността „Миене с автоцистерна с маркуч“ е част от задълженията на фирмите-оператори, с които Столичната община е сключила договори. Измиването на няколко вътрешно-квартални улици в едно „каре“ налага те да бъдат затваряни за движение и освобождавани от паркирани автомобили, за да може дейността да бъде качествено извършена. Съгласно Заповед № СОА17-РД09-567/30.05.2017 г. на Кмета на Столична община за районите: „Красно село“, „Триадица – център“, „Възраждане“, „Оборище“ и „Средец“, е изготвен и утвърден график, според който се извършва миенето.
Миенето на центъра е свързано със сложна организация, предвид ремонти, трафик, метеорологични условия, изискването да се спазва нощната тишина, от една страна, а от друга, да се измие качествено територията. Затварят се само тези улици, които ще се мият, за 1 ден за времето от 07.30 ч. сутринта до 16.30 ч., с цел след обяд, когато хората се прибират, кварталните улици вече да бъдат измити.

Как се създава организация на движението?
За тези „карета“ са изготвени схеми от фирмите оператори, които са съгласувани със Столична община - отдел „Организация и безопасност на движението“, КАТ и „Център за градска мобилност“ ЕООД. Дейността се осъществява със съдействието на Общинска полиция. Затова фирмите-оператори планират своите графици, съвместявайки различни по характер изисквания за различните територии. Този начин на миене се практикува от 2008 г. до сега. Улиците, които са в ремонт, не се мият. Графикът за миене се синхронизира с графика за плановите ремонти. Аварийните ремонти не могат да се планират.

Кога се мие?
В техническите спецификации, неразделна част от Договорите на фирмите оператори, е строго регламентирано времето за миене, метене и сметосъбиране За основните булеварди и улици с масов градски транспорт това става в работни дни /от понеделник до петък/, като в периода от 07.00 ч. до 10.00 ч. и в периода от 17.00 ч. до 20.00 ч. не се планират и изпълняват тези дейности. Допуска се работа и в нощна смяна, защото големите булеварди са достатъчно отдалечени от жилищните сгради и това се практикува от години. За улиците с обществена значимост и вътрешно-кварталните не са регламентирани специални изисквания за време за извършване на дейностите. Затова графикът се съобразява с изброените по-горе условия.

Къде е публикуван графикът?
Графикът за миене на „карета“ се публикува на сайтовете на СО и Столичен инспекторат inspectorat-so.org в категория „Графици“, за да може гражданите да се запознаят. В категория „Новини“ се публикува допълнително информация кои „карета“ ще се мият през настоящата седмица. Предварително се разлепват и листовки, които уведомяват гражданите кога ще се мие тяхната улица, за да могат доброволно да преместят автомобилите си за деня на миенето.

Трябва ли да се мие по време на дъжд?
В редица европейски градове, като например Виена, Прага и Лугано дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ се извършва и при слаб дъжд. Това е така, защото по време на валежа в регулите на уличните платна се натрупва кал, наноси и др., които се премахват по-лесно. Тази практика е и в София. Това позволява да се спазват и графиците, което е важно условие при планирането. Не се мие по време на проливен дъжд. В случай, че е започнал, дейността се прекратява и след спиране на валежа отново се подновява.