Започна масирано почистване на неразрешени рекламни листовки разлепени на непредвидени за целта места на Столична община – основно на електрически стълбове, ел. табла, спирки на МГТ, огради и т. н. Почистването се извършва от фирмите, с които Столична община има договори за почистване нa обществени територии. Helan

Контролът на тази неразрешена дейност е много труден и неефективен по различни причини. Затова усилията се насочват, както в посока периодично почистване, така и в мероприятия по превенция.
Превантивни мерки на Столичен инспекторат

За предотвратяването на този вид замърсяване на градската среда, Столичен инспекторат провежда кампания за защита от неправомерно налепване на различни елементи от градското обзавеждане на София (електрически стълбове, ел. табла, спирки на МГТ и др.) със специална антиплакатна боя. От 2013 г., до сега по този начин са обработени близо 1000 броя различни по вид и размери елементи и обекти, на територията на града. За първото полугодие на 2017г. са почистени 11,717 кв. м. публична общинска собственост на стойност 22 424 49 лв. IMAG1463
Законодателна рамка
Основните ограничителни текстове, свързани с разпространението на афиши и листовки извън регламентираните за това места присъстват в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, където в чл. 71, т. 5 се казва, че: „Забранява се: разлепването, разпространението на афиши, плакати, листовки, обяви, съобщения, некролози, информационни елементи и др., както и писането, драскането, рисуването по стълбовете на улично осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за битови и разделно събрани отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета, рекламни елементи ивсяко друго, непредвидено за целта място“. Към този текст обаче, законодателят е предвидил допълнително задължително условие преди да бъде наложена административна санкция, а именно, че глоба: „… се налага след уведомяване на лицето за установеното нарушение и даване на предписание със срок най-малко 15 дни за отстраняване на афишите, плакатите, листовките, обявите, съобщенията, информационните елементи и др.“/чл. 85, ал.4/. Така съществуващата законодателна уредба видно не позволява прякото налагане на санкции (глоба по квитанция, фиш или АУАН) на лицата, в чиято полза са разлепени листовките преди изтичането на този предвиден срок за доброволно отстраняване на извършеното нарушение. Така описаната законодателна хронология на практика е приложима в случаите на реално съществуващи физически и юридически лица извършили подобни нарушения, каквито например са фирмите за бързи кредити, езикови и автошколи, различни таксиметрови услуги и др., представляващи най-често срещани нарушители. В тази връзка Ви информираме, че от 2016 г. до сега са съставени 71 броя констативни протоколи с предписани срокове за отстраняване на нарушението. От тях 60 броя констативни протоколи са изпълнени, а 11 броя - неизпълнени, за което са съставени актове за установяване на административни нарушения на стойност 10 000 лв.
Ограничителни текстове, свързани с разпространението на афиши, плакати и листовки присъстват и в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, където според чл. 66 се забранява „лепенето и разпиляването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбове на уличното осветлени, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на
масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, временни огради на строителни обекти, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност, тротоари, подлези, терени на зелената система на Столична община, обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, както и на всякакви други непредвидени за целта места“, а на „виновните лица се съставят актове за установяване на административени нарушения от служители на Столичен инспекторат“. Тези разпоредби се прилагат спрямо лицата, които физически разлепват листовките и са установени на място. Такива актове са съставяни нееднократно, като на виновните лица им биват изземвани и задържани всякакъв вид подръчни средства, спомагащи поставянето на различните рекламни материали като лепила, телбод и др. подобни веществени доказателства.
Практически обаче, санкционирането на подобни нарушители не води до преустановяване на нарушенията, поради обстоятелството, че „наетите“ лица извършват тази дейност неформално (по приятелска линия или срещу символично недоказуемо заплащане), носители са на много нисък социално-икономически статус и по същество не се явяват истински виновни лица. Също така следва да се посочи, че не рядко лицата, които разлепват листовките са непълнолетни и дори малолетни, което в тези случаи е пречка за ангажиране на каквато и да е административно наказателна отговорност.

Трудности при контрола
Предвид спецификата на лицата, рекламиращи и ползващи се от обявите например „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ“, които са разпространени из територия на София, както и поради обстоятелството, че наличието на телефонен номер и име на дадена листовка не представлява достатъчен доказателствен материал да бъде започнато и доведено до край едно административно-наказателно производство намирането на решение, касаещо прекратяването на тези незаконосъобразни и загрозяващи градската среда практики, отнема повече време в сравнение с други такива случаи. В случаите, когато е установен на място разпространител на различни обяви, като например обявата „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ“ без изключение му биват изземвани рекламните материали и помощни средства за прикрепяне, но и тези законосъобразни действия се оказват не достатъчно възпитателни и с краткотраен ефект.
Затова се надяваме и на съдействието на гражданите, когато видят, да се разлепват такива листовки да правят забележка на „лепача“ или да ни сигнализират на тел. 02/987 55 55.
Благодарим на тези граждани, които ни съдействат и подават сигнали и предложения в това число и на обществени организации, като „Спаси София“.

Инспекторите от сектор „Контрол по замърсяване от строителството“ при извършени проверки установиха , че в район „Средец“ на ул. „цар Иван Асен II149“ № 36 при извършване на строитиелно –монтажни работи фирмата „Поларик конструкшън“ ООД е допуснала разрушаване на тротоарната настилка, за което е съставен акт по Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община./чл.15, т.2/. Другото констатирано нарушение е в район „Изгрев“, където техническия ръководител на обект демонтаж на представителна сграда /крило/ на посолството на Федерална република Германия е допуснал започването на строителни дейности без изградено устройство за почистване на ходовата част от кал на автомобилите, които излизат от обекта. Инспекторите са съставили акт на основание чл. 61, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Проверките продължават.

Днес на 14.08.2017 г. беше извършена съвместна проверка от служители на Столичен инспекторат, отдели „Контрол по строителството“, „Контрол по търговската дейност“ към районна администрация „Слатина“ и служители на I РУ към СДВР в кв „Христо Ботев“14 08, ул. „Мими Балканска „№8, относно подаден сигнал за извършване на търговска дейност с автомобили второ употреба.
При проверката се установи, че на адреса се предлагат автомобили втора употреба с цел покупко-продажба. Автомобилите са разположени върху общинска територия до жп прелеза в квартала, което е забранено от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община/ чл.50/.На лицето , предлагащо ППС за покупко-продажба е съставен акт за административно нарушение на основание същия член. Служителите на IРУ са завели преписка по случая. Районната администрация е дала предписания за преместване на автомобилите в най- кратък срок и прекратяване на сервизни услуги и търговска дейност върху общинския терен.
Ще се извърши последващ контрол.

Инспекторите от район "Витоша" съставиха акт за установяване на административно нарушение на водач на багер, който е изсипал земна маса пред домовете на живущите на ул. "Подграмада" №59. Сигналът за нарушението е подаден от граждани, живущи на улицата. След извършена своевременна проверка на място и установяване на  причинителите на нарушението, които освен акт са премахнали земната маса  и са почистили улицата. 

Проверките продължават.11 081 211 081 1

08
По инициатива на Столичен инспекторат, парковото пространство до Националния дворец на културата е облагороден. Отдушниците станаха с нов облик и преобразиха тази част на градиниката.081