Днес при извършените масирани проверки за неправилно паркиране в район "Младост" са: 48 броя съставени констативни протоколи на водачи на автомобили, които са паркирали върху тротор и след установяване на събствениците на автомобилите ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. На място с фиш са глобени 8 броя водачи на ППС, а по нареждане  на Общинска полиция са преместени  на специализирани паркинги 17 броя неправилно паркирали коли.

Проверките продължават.

 poliЗапочнаха масирани проверки за неправилно паркиране върху тротоар в район "Младост" около  Бизнес Парк София. Проверките се извършват съвместно от екип на служители на Столичен инспекторат, сектор Общинска полиция към СДВР и ЦГМ. Днес проверките обхванаха  тротоарите на ул. "д-р Ат. Москов".

Резултатите от проверката са : 16 автомобила принудително преместени на специализирани паркинги, 4 фиша съставени на място и на 35 водачи на автомобили са съставени констативни протоколи като след установяване на собствениците, ще им бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на основание чл.28 , ал 1 ,т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Проверките продължават.

От 16  до 19 август ще се извърши миене  с автацистерни на  пътните платна на Софийски околовръстен път - Южна дъга и в двете посоки на двежение. Дейността ще се извършва от 00.00 ч. до 04.00.  и ще започне от ул. "Патриарх Герман" до бул. "Сливница". 

Водачите на превозните средства да се съобразяват с организацията на движението и не възпрепрятстват качественото извършване на миенето.

Контрол по извършване на дейността осъществява Столечен инспекторат.

Два акта за административно нарушение съставиха инспекторите от сектор "Контрол по замърсяване от строителството" на "Топлофикация София" ЕАД. Нарушенията са констатирани при извършване на строително- монтажни работи при подмяна на тръби в район "Сердика" между блоковете 213, 216 и 217. Първото нарушение, за което е сътавен акт, е разполагане на тръби и материали по продължение на тротоара, с което се затруднява свободното преминаване на гражданите. Второто нарушение, е че се извършват ремонтни дейности без изградена плътна ограда.

И двата акта са съставени на юридическото лице - управител на дружеството, на оснавание чл.61, т.1 и т.12 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. 

Проверките продължават.

Столичен инспекторат изпрати писма до директорите на дирекции и управители на експлоатационните дружества, които работят на територията на Столична община с оглед на това да извършат специализирана проверка на Състоянието на капаците на ревизионни шахти, находящи се в обхвата на тротоарните и улични настилки, както и в тревни площи, явяващи се част от техническата инфраструктура на територията на Столична община и да предприемат необходимите действия при евентуален повреда.
В писмата до ,,ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД , „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА И НА МРЕЖАТА”, БТК VIVACOM ЕАД, „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА МРЕЖА„СОФИЙСКА ВОДА” АД ,„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД, „СОФИЯГАЗ” ЕАД,„УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА ”, „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”,ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ”, ДЗЗД „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ СМ”, „СИБЕРИЯ-ТЕХНО ЛАЙТИНГ” ДЗЗД и „ЕТРАЛУКС” АД,

Се казва:
„Във връзка със състоянието на капаците на ревизионни шахти, находящи се в обхвата на тротоарните и улични настилки, както и в тревни площи, явяващи се част от техническата инфраструктура на територията на Столична община е необходимо да бъде извършена проверка от Ваши специалисти, с последващо отстраняване на констатираните повреди, както и рекордиране на капаците и ремонт на граничещите с тях тротоарни и улични настилки.

С оглед спазване на разпоредбите в Закона за устройство на територията Ви напомням, че в чл. 64, ал.(3) „Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго” и в чл. 169, ал.(1), т.3 и т.4, собствениците или операторите на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, са длъжни да ги поддържат в състояние, гарантиращо „хигиена, здраве и околна среда”, както и „достъпност и безопасност при експлоатация”).

Моля, за Вашите действия по компетентност за привеждане на капаците на ревизионните шахти в нормално експлоатационно състояние, с цел опазване живота и здравето на хората, за които писмено да бъде уведомен Столичен инспекторат.“