Столичен инспекторат продължава да извършва проверки на търговските обекти на територията на Столична община по отношение на управлението на различните видове отпадъци. На такива проверки подлежат обектите, предлагащи храни и при чиято дейност се образуват биоразградими /хранителни и кухненски/ отпадъци, а именно: търговски обекти / ресторанти, пицарии, заведения за обществено хранене/, пазари, големите търговски обекти / моловете/, фреш барове, и др.

Обръщаме внимание, че всеки обект, който е генератор на:
- Биоотпадъци /хранителни и кухненски/;
- Отпадъците от опаковки /хартия, пластмаса, метал и стъкло/;
- Битови отпадъци
е длъжен да създаде организация за разделянето им, както и да ги предава на лица, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци. Длъжни са на територията на обекта да съхраняват / договори, кантарни бележки и др./, които да удостоверяват предаването на разделно събраните отпадъци и да ги представят на контролните органи при поискване.
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община задължава притежателите на биоотпадъци да:
• Определят лица, отговорни за разделното събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци;
• Определят места за разполагане на съдовете за биоотпадъци, като не допускат достъпа на външни лица или животни до съдовете;
• Изхвърлят образуваните хранителни и кухненски биоотпадъци в предоставените им специализирани съдове;
• Не допускат смесване на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
• Не изхвърлят биоотпадъци в съдовете за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградена система за разделно събиране;
• Не изхвърлят биоотпадъци в съдовете за разделно събиране на отпадъци;

За констатирани нарушения на изискванията на чл. 14, чл. 16 чл. 22 от се съставят глоби с фиш или се съставят актове за установяване на административно нарушение на юридически лица.
В периода от 3 до 8 октомври са поверени 16 обекта в централната градска част и за констатирани нарушения са саставени 15 глоби на място с фиш.

Проверките продължават!

След извършена проверка за състоянието на пътните знаци на територията на столицата са предприети действия по измиване с водоструйка на тези, които са облепени с листовки, афиши и други. Знаците, които са надраскани с графити или бои ще бъдат почиствани по екологичен способ, който да не нарушава повърхността им и не замърсява околното пространство. От 6 октомври миенето ще започне във всички райони на София. Контролът по качеството на дейността ще се осъществява от Столичен инспекторат.

Продължава инициативата по поставяне на кашпи, които възпират шофьорите, които паркират в тревни площи, междублокови пространства, детски площадки и градинки.

До настоящия момент са поставени над 80 такива съоръжения, с които е ограничен достъпа за паркиране в детски градинки и площадки на територията на Столична община. 

Кашпи в градинката пред бл.133, 134, 135 в лайон "Люлин " 10.
lulin

Пластмасови капачки от напитки се превръщат в кувьози за новородени в общински болници. Това е целта на инициативата „Капачки за бъдеще”. Столичен инспекторат се включи в кампаниятa и kp.29предаде капачки, които инспекторите събираха, за  благородната инициатива за нашите деца!

smirnenski

Столичен инспекторта създаде организация по почистването на паметника на поета Христо Смирненски, който беше надраскан с неприлични надписи и и послания. Пространството около паметника също беше почистено от различни отпадъци. Създадена е организиция за премахване на  нецензурни надписи и драсканици и от други паментници, фасади на емблематични сгради и места в София.