При текущ контрол инспекторите от район "Връбница" са констатирали, че от търговски обект се изхвърлят биоразградими отпадъци в контейнерите за битови. На отговорното лице на обекта е съставен акт за установаване на административно нарушение. Санкцията за физически лица е от 300 до 1000 лв., а за юридически лица започва от 1400 до 4000 лв. В столицата има изградена общинска система за разделно събиране на биоразградими отпадъци, като всеки който генерира такива може да  получи специализиран контейнер. Тези отпадъци се транпортират до инсталацията в Хан Богров за механично и биологично третиране. Услугата е безплатна за всички лица, които заплащат такса битови отпадъци и затова е недопустимо такъв вид нарушения за смесване на различни видове отпадъци.

В район "Овча купел" е установен нарушител, който е получил акт за изхвърляне на земни маси и отпадъци извън определените за целта места.