Във връзка с очакваните превишения на средноденонощните норми на фини прахови частици на територията на Столична община за дните 24.11.18г. и 25.11.2018г. от страна на Столичен инспекторат ще бъдат извършени проверки на автосервизи и площадки за изкупуване на отпадъци. Обектите ще се проверяват за начина и вида на отопление в тях, както и недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в т.ч гуми, кабели, пластмаси и други на открито.
Проверките ще обхванат всички райони на Столицата.