Днес на 11 октомври се проведе 3-та междунродна конференция BAS /Benefit as you save/ под патронажа на Столична община. На конференцията се обсъждаха теми като формиране на навиците за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, едрогабаритните отпадъци, тестилнте отпадъци, излезлите от употреба моторни превозни средства, електрическо и електроно оборудване, опасни и био отпадъци и др. Конференцията се откри от Йоана Христова зам. кмет на Столична община.

Директорът на Столичен инспекторат инж. Веска Георгиева направи презентация на тема: регулярни проверкии инициативи, стари гуми, отработени масла и изгаряне на открито и работата на Столичен инспекторат в насока подобряване качеството на въздуха в столицата.

vg