Столичен инспекторат продължава да извършва проверки на търговските обекти на територията на Столична община по отношение на управлението на различните видове отпадъци. На такива проверки подлежат обектите, предлагащи храни и при чиято дейност се образуват биоразградими /хранителни и кухненски/ отпадъци, а именно: търговски обекти / ресторанти, пицарии, заведения за обществено хранене/, пазари, големите търговски обекти / моловете/, фреш барове, и др.

Обръщаме внимание, че всеки обект, който е генератор на:
- Биоотпадъци /хранителни и кухненски/;
- Отпадъците от опаковки /хартия, пластмаса, метал и стъкло/;
- Битови отпадъци
е длъжен да създаде организация за разделянето им, както и да ги предава на лица, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци. Длъжни са на територията на обекта да съхраняват / договори, кантарни бележки и др./, които да удостоверяват предаването на разделно събраните отпадъци и да ги представят на контролните органи при поискване.
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община задължава притежателите на биоотпадъци да:
• Определят лица, отговорни за разделното събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци;
• Определят места за разполагане на съдовете за биоотпадъци, като не допускат достъпа на външни лица или животни до съдовете;
• Изхвърлят образуваните хранителни и кухненски биоотпадъци в предоставените им специализирани съдове;
• Не допускат смесване на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
• Не изхвърлят биоотпадъци в съдовете за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградена система за разделно събиране;
• Не изхвърлят биоотпадъци в съдовете за разделно събиране на отпадъци;

За констатирани нарушения на изискванията на чл. 14, чл. 16 чл. 22 от се съставят глоби с фиш или се съставят актове за установяване на административно нарушение на юридически лица.
В периода от 3 до 8 октомври са поверени 16 обекта в централната градска част и за констатирани нарушения са саставени 15 глоби на място с фиш.

Проверките продължават!