За изпълнение на дейност „миене с автоцистерна с маркуч“ на улици с обществена значимост и вътрешноквартални на територията на Столична община, гражданите ще бъдат уведомявани предварително на информационните табла на жилищните кооперации и чрез средствата за масова комуникация с дата и интервал от време.
В този период от време следва всички паркирани моторни превозни средства да бъдат преместени, за да не възпрепятстват качественото изпълнение на дейността.
 

В случай, че на улицата ,на която предстои миене има паркирани автомобили, дейността няма да бъде изпълнена.