Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община и е на негово пряко подчинение. Инспекторатът осъществява контрол по спазването на нормативните и под нормативните актове както и договорите, по които страна е Столична община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община.

За осъществяване на основната цел, а именно контрол по прилагането на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация от физически и юридически лица, Столичен инспекторат съставя актове за установяване на административни нарушения, издава наказателни постановления и извършва проверки от различно естество, включително и проверки за изпълнение на служебните задължения на служителите.

Инспекторатът е организиран структурно на две нива – двадесет и четири районни инспекторати и централна администрация. Централната администрация е структурирана по отдели и сектори.

Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор за свободните работни места за лица, както на интернет страницата така и в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, за работещи по трудово правоотношение, като публикува обява с информация за длъжността и списък с документите за кандидатсване.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА


СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

ОБЯВЯВА

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ

НА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ИНСПЕКТОР"

С РАБОТНО МЯСТО В РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ - 10 БРОЯ

ЦЯЛАТА ОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ CV