Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община и е на негово пряко подчинение. Инспекторатът осъществява контрол по спазването на нормативните и под нормативните актове както и договорите, по които страна е Столична община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община.

За осъществяване на основната цел, а именно контрол по прилагането на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация от физически и юридически лица, Столичен инспекторат съставя актове за установяване на административни нарушения, издава наказателни постановления и извършва проверки от различно естество, включително и проверки за изпълнение на служебните задължения на служителите.

Инспекторатът е организиран структурно на две нива – двадесет и четири районни инспекторати и централна администрация. Централната администрация е структурирана по отдели и сектори.

Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор за свободните работни места за лица, както на интернет страницата така и в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, за работещи по трудово правоотношение, като публикува обява с информация за длъжността и списък с документите за кандидатсване.

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА:


Подбор на кандидати за заемане на длъжността "Старши Инспектор"  - 3 бр.

Описание на длъжността:

 • Контролира изпълнението на договорите на фирмите-оператори и спазването на нормативните актове, отнасящи се до дейността на Столичен инспекторат на територията, за която отговаря. При констатиране на нарушения предприема своевременно необходимите законови действия. Осъществява контролна дейност спрямо физически и юридически лица в съответствие с функциите и задачите, определени с Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат към Столична община.
 • Изготвя необходимите документи за резултатите от извършените проверки - констативни актове, актове за установяване на административни нарушения и други документи.
 • Изготвя доклади, становища, отговори и др. документи, свързани с възложени задачи.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено висше образование;
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
 • професионален опит - 1 години

Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • компютърни умения - много добро познаване и ползване на Microsoft Word, Excel;
 • отлични комуникативни умения, отговорност, лоялност, мотивация;
 • способност за работа в екип;

Предимсто е притежанието на валидно свидетелство за управление на МПС

ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

 

Подбор на кандидати за заемане на длъжността "Старши Експерт" в сектор "Обща Администрация, информационно обслужване и деловодство", отдел " Административно и Информационно обслужване"  - 1 бр.

Описание на длъжността:

 • Техническа обработка на деловодните преписки, практическо прилагане на изискванията и правилата за деловодна дейност, систематизиране на информацията и административно обслужване,регистрация на входяща и изходяща кореспонденция.
 • Прави извлечения от регистрите, частични или пълни необходими за разработване на анализи, становища, доклади и др. Работи с граждани относно състоянието и движението на регистрираните заявления, жалби, сигнали и др.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено висше образование;
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
 • Предпочитана специалност от една от следните професионални области:
  • Социални, стопански и правни науки - с професионални направления
  • Икономика
  • Администрация и управление
  • Социални дейности.
 • професионален опит - 1 години

Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • компютърни умения - много добро познаване и ползване на Microsoft Word, Excel;
 • отлични комуникативни умения, отговорност, лоялност, мотивация;
 • способност за работа в екип;

Предимсто е притежанието на валидно свидетелство за управление на МПС

ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА


Документи по образец, с които може да кандидатствате за свободни позиции, ще намерите по долу:

Word iconЗаявление за участие         Word iconАвтобиография