so logo new

logoSi

  Технологии на работа

  С цел оптимизация на бизнес процесите и разходите, Столичен инспекторат изгради виртуална частна мрежа /VPN/, чрез която се осигурява достъп на изнесените работни места /Районни инспекторати, мобилна група и др./ до информационните ресурси. По този начин бе постигнато:

  • Използване на единна система за документо оборот
  • Достъп до специализирани продукти /софтуер за работни графици и др./
  • Достъп до деловодната система на СИ
  • Достъп до GPS системата за следене на автомобилите на фирмите - оператори в реално време
  • Чрез използването на open sourseтехнология, бе постигната оптимизаци на разходите, а изградената система покрива всички изисквания за сигурност при обмена на данни, без да се налагат инвестиции в допълнителни устройства и услуги.

  Изградената единна информационна среда оптимизира дейността и координацията на служителите на Столичен инспекторат, като им даде възможност за пълен достъп до документите и преписките, съобразно дефинираните им в системата права.

  Допълнителни преимущества на изградената система са:

  • Бърза и навременна информираност на всички служители на Столичен инспекторат, независимо от тяхното моментно местоположение и работно място
  • Намаляване на времето за обработване на преписки и сигнали
  • Намаляване на използването на хария

  Операционна система с отворен код

  От две години, работните станции в Районните инспекторати и Оперативния център са с инсталиран Linux Ubuntu.

  Предпоставките за интеграцията на open source решението бяха:

  • Високо ниво на сигурност
  • Минимални изискванив към хардуера
  • Гъвкаво управление на потребителите и техните права
  • Практическа невъзможност за заразяване от вируси и друг вредоносен код
  • Намаляване на разходите за поддръжка на работните станции
  • Намаляване на принудителния престой, поради нужда от намеса на системен администратор
  • Резултата от миграцията доведе до оптимизация на работните процеси и позволи изграждането на единна информационна система.

  Единна GPS система за контрол на дейностите по чистотата

  В последните две години, Столичен инспекторат изгради и внедри единна GPS система за контрол на дейностите по чистотата