logoSO

logoSi

  Правомощия и компетенции

  Столичен инспекторат контролира прилагането и налагането на нормативните актове на Столичен общински съвет. Правомощията и компетенциите обхващат части от съответния нормативен акт или целият му обхват

   

  Движениетои престоя на ППС в паркове, градини, зелени площи, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по спазване на правилата, ограниченията и забраните, свързани с организацията на движението и престоя на ППС  в паркове, градини, зелени площи,  детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища.

  Най-често срещани нарушения са:

  # движението, и престоя на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища

  # нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя  на ППС и/или пешеходци

   
  Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община
  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по спазване на реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.1

  Най-често срещани нарушения са:
  # извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района

  # неизпълнението на задължението на лицата, извършващи търговия на открито на терен публична общинска собственост, при проверка да представят на контролните органи разрешение за ползване на място

  # извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост с промишлени стоки

  # разполагането на подвижни съоръжение /маси и столове за консумация на открито; хладилни витрини; щендери и стелажи/ пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост без: разрешение за ползване на място; индивидуална схема, указваща заеманата площ; платена такса

  # неизпълнението на задължението на лицата, извършващи търговия на открито в имот частна собственост, при проверка да представят на контролните органи заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост

  Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по опазване на зелената система на Столична община

  Най-често срещани нарушения са:

  # преминаването и паркирането на МПС в обществените зелени площи

  # отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган

  # нанасянето на повреди върху растителността в обществените зелени площи

  Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община се определят условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Столична община

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по спазване на реда, предвиден за поставяне на информационни елементи на територията на Столична община и поставянето на подвижни съоръжения

  Най-често срещани нарушения са:

  # ползване на фирмени надписи без разрешение за поставяне от компетентен орган

  # поставяне на фирмена информационно-указателна табела без разрешение за поставяне

  # поставяне на съоръжения /открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито, щендери и др. подобни/ върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място

  Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по спазване на разпоредбите за управление на битовите и масово разпространени отпадъци, строителните отпадъци, отпадъците от опаковки, биоотпадъците и др.

   

  Най-често срещани нарушения са:
  # транспортирането на строителни материали и отпадъци, земни маси и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или чергила

  # излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част

  # неизпълнение на задължението от собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи

  # неизпълнение на задължението от собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите

  # изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета

  # натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки

  # извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без поставена плътна ограда

  # смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово разпространени отпадъци; отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло и опасни отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране

  Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол в частта, отнасяща се единствено за селскостопанските животни, тъй като наредбата в останалата й част е отменена.

  Най-често срещани нарушения са:

  # нарушаване на забраната за паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.

  Закон за ветеринарномедицинската дейност

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по отношение на изискванията към собствениците на домашни любимци да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация, както и да вземат мерки животните да не създават опасност за хора и други животни; при извеждането на кучета да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят при проверка; извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета без намордник; разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

   

  Изборен кодекс

  Служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол върху спазване на задължението на политическите партии, коалиции и инициативни комитети да премахнат в 7-дневен срок от приключване на изборния ден поставените от тях агитационни материали

   
  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 2019 | Дизайн и разработка: Comtechsys