so logo new

logoSi

  КАРИЕРИ И СТАЖОВЕ

  Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
  Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община и е на негово пряко подчинение. Инспекторатът осъществява контрол по спазването на нормативните и под нормативните актове както и договорите, по които страна е Столична община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община.
  За осъществяване на основната цел, а именно контрол по прилагането на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация от физически и юридически лица, Столичен инспекторат съставя актове за установяване на административни нарушения, издава наказателни постановления и извършва проверки от различно естество, включително и проверки за изпълнение на служебните задължения на служителите.
  Инспекторатът е организиран структурно на две нива – двадесет и четири районни инспекторати и централна администрация. Централната администрация е структурирана по отдели и сектори.
  Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор за свободните работни места за лица, както на интернет страницата така и в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, за работещи по трудово правоотношение, като публикува обява с информация за длъжността и списък с документите за кандидатсване.

  Крайно класиране на кандидатите от проведения подбор за заемане на длъжността „старши инспектор“ в районен инспекторат „Оборище“ и "Слатина".

  публикувано: 05.12.2022 г.

  Подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Лозенец" - 4 работни места

  публикувано: 01.12.2022 г.

  Подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Възраждане" - 3 работни места

  публикувано: 01.12.2022 г.

  Подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Искър" - 4 работни места

  публикувано: 01.12.2022 г.

  Списък на допуснати и недопуснати до подбор кандидати за длъжността "старши инспектор" в РИ "Слатина"

  публикувано: 29.11.2022 г.

  Списък на допуснати и недопуснати до подбор кандидати за длъжността "старши инспектор" в РИ "Оборище"

  публикувано: 29.11.2022 г.

  Подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Сердика" - 3 работни места

  публикувано: 23.11.2022 г.

  Стажове в Столичен инспекторат към Столична община

  В Столичен инспекторат към Столична община се провеждат стажове за български студенти, обучаващи се в университети в България и в чужбина. Стажовете могат да се извършват, както на място в Столичен инспекторат, така и виртуално с помощта на информационните технологии.

  Професионалните направления са съобразени с дейността на Столичен инспекторат- „Екология“, „Ветеринарна медицина“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Право“, „Администрация и управление“ и др. в зависимост от актуалната необходимост и възможност за приемането на стажанти.

  За актуална информация за предлагани стажантски позиции, моля следете портала на Министерски съвет – http://staj.government.bg.